Informace o publikaci

Mikrobiom jícnu, žaludku a duodena u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou - pilotní studie

Autoři

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra KALA Zdeněk LOCHMAN Jan KUNOVSKÝ Lumír DOLINA Jiří GROLICH Tomáš KROUPA Radek PROCHÁZKA Vladimír SLABÝ Ondřej IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Hostitelský mikrobiom může být důležitým faktorem v etiopatogenezi refluxní choroby jícnu (GERD), která významně zvyšuje riziko rozvoje ezofagitidy (RE), Barrettova jícnu (BE) a adenokarcinomu ezofagu (EAC). Cílem pilotní metagenomické studie bylo charakterizovat bakteriální biotu ve vzorcích z jícnu (normální, případně i patologické tkáně), žaludku (tělo a antrum) a dvanáctníku od pacientů s GERD a od zdravých kontrol. Z celkem 74 bioptických vzorků získaných při endoskopickém vyšetření 2 pacientů s RE, 4 s BE, 4 s EAC a 6 zdravých kontrol byla izolována nukleová kyselina použitím All Prep DNA/ RNA/miRNA Universal Kit (Qiagen). Produkty 16S rDNA PCR z oblasti V4 byly sekvenovány na platformě Illumina MiniSeq. Ve vzorcích bylo identifikováno celkem 20 kmenů, 86 řádů, 184 rodin a 295 bakteriálních rodů. Nejpočetnějšími kmeny ve všech vzorcích byly Proteobacteria 45 %, Firmicutes 39 %, Bacteroidetes 9 %, Actinobacteria 3 % a Fusobacteria 1 %. Ve vzorcích z jícnu dominovaly Streptococcus sp. a Prevotella sp. s nižším zastoupením Veillonella sp. Rozmanitost druhů lokálních společenstev (alfa diverzita) se mezi vzorky od pacientů s jednotlivými patologickými stavy/ zdravých kontrol významně nelišila (Shannonův index diverzity: 2,48 RE; 2,51 BE; 2,32 EAC a 2,52 zdravé kontroly), nicméně byla pozorována tendence snížené diverzity ve vzorcích od pacientů s EAC. Ve vzorcích z jícnu od pacientů s RE a BE byl patrný trend zvýšení gram-negativních taxonů (Fusobacterium, Campylobacter), zatímco ve skupině pacientů s EAC bylo pozorováno zvýšení taxonu Campylobacter a Lactobacillus (nemetrické multidimenzionální škálování). V návaznosti na pilotní data provedeme analýzu mikrobiomu horní části gastrointestinálního traktu za fyziologických a patologických podmínek u většího počtu pacientů s GERD. Poznání mikrobiomu a jeho případné diverzity v těchto lokalitách může přispět k časnější diagnostice a optimalizaci algoritmu sekundárně preventivních opatření při rozvoji a léčbě BE a EAC u pacientů s GERD.
Související projekty: