Bioinformatika

Popis oboru

Multidisciplinární obor, který díky spojení systémového myšlení, pochopení principů informatiky a elementárních znalostí biologie umožňuje lépe porozumět procesům odehrávajícím se v živé přírodě. Bioinformatika se zabývá analýzou biologické informace a nabízí nástroje a techniky pro interpretaci a integraci biologických dat. Systémová biologie zkoumá emergentní dynamické chování biologických systémů jako výsledek interakcí uvnitř a vně systému. K tomu využívá matematické a informatické metody pro modelování, simulaci a pokročilou analýzu.

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a zároveň získat základy pro její aplikace v oblasti molekulární biologie, genetiky, medicíny a nově se rozvíjejících oborech, jakými jsou např. bioinformatika, proteomika a genomika. Studenti získají základní vzdělání v oblasti informatiky ve skupině předmětů, které jsou společné pro všechny obory Aplikované informatiky, získají základy organické chemie a molekulární biologie v kurzech nabízených Přírodovědeckou a Lékařskou fakultou MU a absolvují specializované předměty z oblasti bioinformatiky, zaměřené na zpracování, analýzu a prezentaci hromadných dat v oblasti molekulární biologie, genomiky a proteomiky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit základní principy biologických dějů;
  • vysvětlit pojmy DNA, RNA a proteinová sekvence a strukturní analýza dat;
  • pochopit matematické modely biochemických procesů a analyzovat je;
  • uplatnit důležité algoritmy používané v bioinformatice.

„Biologie mě bavila od malička a od té doby mám k ní blízký vztah. Na střední škole mě ale zaujala informatika svým přístupem a potenciálem. Nevěděl jsem se rozhodnout, kterým směrem se vybrat. Studium bioinformatiky mi umožnilo realizovat se v obou oborech. Skvělé!“

Matej Troják Matej Troják
student oboru Bioinformatika

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru budou i nadále plnohodnotnými profesionály v informatice. Jejich speciální zaměření jim ale umožní velice efektivní zapojení do interdisciplinárních týmů, které se podílejí např. na vývoji efektivních a bezpečných biotechnologií, na vývoji nových léků ve farmakologickém průmyslu nebo na vývoji biopaliv třetí generace. Kromě specifických znalostí o modelování a počítačové analýze komplexních biologických systémů je to právě zkušenost ze spolupráce s neinformatiky, která je pro absolventy cennou devizou do budoucna. Existuje rovněž celá řada firem, které se zabývají vyrobou zařízení a programového vybavení pro vědecké i komerční aplikace bioinformatiky a předpoklady dalšího rozvoje těchto oblastí jsou více než dobré.

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

84 %

absolventů je spokojeno s tím, co jim škola dala do života

89 %

absolventů si našlo práci snadno

45 000 Kč

je průměrný nástupní plat

Andrej Pančík

„Masarykova univerzita mi umožnila do hloubky studovat oblasti, které mě zajímají. Pro stáže na zahraničních vysokých školách mě jazykově i odborně vybavila díky perfektní výuce angličtiny a dobrému podílu teoretických a praktických předmětů.“

Andrej Pančík
působil v CERNu a v Silicon Valley. Nyní podniká v Los Angeles.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Bioinformatika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do bakalářského studia je shodná pro všechny studijní programy a obory. Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů na MU. Bližší informace naleznete zde: http://www.muni.cz/study/admission/bachelor_test
Následující ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří již byli dříve zapsáni k bakalářskému studiu na FI MU. Pro ostatní uchazeče splňující alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
a) výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších,
b) výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších,
c) výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
c) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
d) výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130,
e) úspěšné složení výběrové maturitní zkoušky z MATEMATIKY+ v ČR,
f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné olympiády (odbornými olympiádami jsou myšleny předmětové soutěže vyhlašované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR nebo Ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu SR organizované v oborech fyzika, astronomie, chemie, biologie, matematika a programování),
g) umístění alespoň v okresním kole středoškolské odborné činnosti na 1. až 3. místě,
h) úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU
stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni.

Doporučená literatura

S výjimkou seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Varianty TSP z předchozích přijímacích řízení najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://obory.fi.muni.cz/bc/bioinformatika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info