Portugalský jazyk a literatura

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Dodatečné přijímací řízení do nMGR studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024
Termín podání přihlášky do půlnoci 17. 8. 2024.

Co se naučíte

Posláním navazujícího magisterského studia je příprava vysokoškolských studentů oboru Portugalský jazyk a literatura k výkonu profese vyžadující schopnosti a znalosti filologa, literárního i jazykovědného analytika, překladatele, popř. diplomata či jiných profesí spojených s příslušným oborem.

A minha pátria é a língua portuguesa. (Fernando Pessoa)

Studijní program/obor si klade za cíl především získání teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti, a to v oblasti portugalského jazyka, jazykovědy, literatury, kultury a historie, ať už portugalské, brazilské či luzoafrické (tedy afrických zemí mající jako úřední řeč portugalštinu).

V rámci takto zaměřeného programu je kladen důraz na rozvíjení schopností, které by měly vést k úspěšné lingvistické či literární analýze, a to se zřetelem na zeměpisnou rozšířenost jazyka, jelikož portugalština je podle aktuálních informací (vyplývajících z výzkumů a zdrojů CPLP, IIPL, (2019)) nejpoužívanějším jazykem jižní hemisféry a pátým nejrozšířenějším jazykem na světě. Zároveň je cílem poskytovat průběžně vhled do nejčastěji bádaných oblastí vědy a výzkumu a inspirovat tak studenty při volbě tématu diplomové práce. Student je již od počátku veden k aktivnímu používání odborného jazyka, k používání formulací i terminologie typických pro oblast vědy a výzkumu v odborných referátech, a také například k účasti na mezinárodních konferencích Společnosti českých portugalistů či na přednáškách hostujících profesorů z univerzit portugalských (Univerzita v Lisabonu, v Porto, v Minho, v Aveiro, v Coimbře, apod.), brazilských (Univerzita v Mato Grosso do Sul, v Rondonii), afrických (Univerzita v Maputo, Kapverdská univerzita) a také asijských (Univerzita v Macau). Velký důraz je kladen také na rozvoj překladatelských schopností.

V případě nadaných studentů (zejména těch, kteří prokázali svůj potenciál průběhu bakalářského studia) lze významně přispět k rozvíjení talentu formou podpory účasti na různých překladatelských i vědeckých soutěžích (Premio Iberoamericano, Překladatelská cena Hieronymitae Pragenses, Umělecký překlad luzofonní literatury, apod.), kde se studenti oboru umístili již několikrát na těch nejvyšších příčkách (viz níže).

Program navazujícího magisterského studia je vhodný zejména pro absolventy bakalářského studia, kteří jsou schopni rozvíjet analytické a kritické myšlení a tvůrčí a překladatelské schopnosti.

Studentům slouží pro rozvoj dovedností mimo jiné i snadno dostupné elektronické zdroje.

V oblasti literárně-vědné mohou nalézt velmi cenné elektronické zdroje na webech Luzofonní akademie Luíse de Camõese, Nadace Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian) a také na stránkách jazykového ústavu Instituto Camões. Dále pak jsou k dispozici univerzitní digitální knihovny a elektronické impaktované literární časopisy.

Rovněž v oblasti jazykové a jazykovědné jsou dostupné materiály vhodné pro účely studia a vypracování diplomové práce velmi pestré. Jde zejména o jazykové korpusy (např. Linguateca, Corpus do Português, InterKorp, JurisLinguee), řadu elektronických odborných časopisů indexovaných citační databází WOS, SCOPUS, ERIH, CAPES. Studenti mají k dispozici internetové zpravodaje a deníky (Euronews, Lusa, Público, Diário de Notícias), či online rozhlasové i televizní vysílání (RTP), slovníky (Aulete, Priberam, elektronické odborné slovníky) a v neposlední řadě také didaktické materiály (Conversa Brasileira – University of Texas, Portal do Professor de Português como Língua Estrangeira ou Língua de Acolhimento).

Praxe

Odborná praxe není součástí studia programu.

Chcete vědět víc?

odkaz na web katedry:

https://romanistika.phil.muni.cz/

odkaz na studijní program:

https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/24354-portugalsky-jazyk-a-literatura

Odkazy na zprávy (2019) o úspěšných absolventech stávajícího navazujícího Mgr. studia:

Martin Jakubek, absolvent mgr. programu (1. cena v soutěži Umelecký preklad lusofónnej literatúry)

https://portugal.sk/2019/02/19/9-rocnik-sutaze-umelecky-preklad-lusofonnej-literatury/

Eva Trávníčková, absolventka bak. programu (1. cena v soutěži Iberoamerická cena)

https://umbraco.phil.muni.cz/aktuality/iberoamericka-cena-pro-brnenskou-portugalistiku

https://romanistika.phil.muni.cz/aktuality/skvele-vysledky-studentek-ustavu-romanskych-jazyku-a-literatur-v-soutezi-premio-iberoamericano

https://www.em.muni.cz/student/6142-studentky-portugalstiny-vyhrali-prekladatelskou-cenu-hieronymitae-pragenses

Mgr. Štěpánka Huláková (1. cena v překladatelské soutěži Hieronymitae Pragense)

https://www.instituto-camoes.pt/en/institutional/communication/news-pt/republica-checa-obra-de-ricardo-araujo-pereira-vence-premio-de-traducao?fbclid=IwAR3ZfDcqVZaI2nJ82UlrBKKARcGMN-wYkrlfNfQH7E2N0p756eoMhlmQMdM

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského oboru Portugalský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU se mohou uplatnit jako odborní pracovníci vzdělaní v oblasti portugalského jazyka a jazykovědy, portugalsky psané literatury, kultury i historie portugalsky mluvících zemí, a to v následujících oblastech:

  • jazyková analýza a literární kritika;
  • poradenství ( zejména v redakčních radách časopisů i nakladatelstvích, kde

mohou zajišťovat korektury pro noviny, firmy, připravovat podklady a kontrolovat texty);

  • cestovní ruch (jako průvodci a delegáti cestovních kanceláří v ČR i v zahraničí),
  • diplomacie (po rozšíření potřebného vzdělání na MZV), eventuálně soudní

překladatelství (po absolvování právnického minima poskytovaných právnickými

fakultami);

  • mezinárodní a mezikulturní komunikace a lidské zdroje, a to vzhledem k ekonomické perspektivě portugalského jazyka (zejména v oblastech

luzoafrických).

Budoucím zaměstnavatelům mohou nabídnout rozsáhlý jazykový, kulturní, literární a sociokulturní přehled a zkušenosti při hodnocení výzkumných dat. Studium oboru seznamuje studenty se širokou škálou použití portugalského jazyka, a to (jak již bylo zmíněno) i z hlediska geografického. Proto je student schopen používat jednotlivé zeměpisné varianty portugalštiny na různých jazykových úrovních.

Podmínky přijetí

Dodatečné přijímací řízení do nMGR studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024
— Termín podání přihlášky do půlnoci 17. 8. 2024

Termín pro podání přihlášky: 17. července – 17. srpna 2024

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Předmět přijímací zkoušky: motivační dopis v portugalštině, v němž uchazeč mimo jiné krátce popíše, jak by chtěl směřovat svou diplomovou práci. Uchazeči vloží motivační dopis do své e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 17. 8. 2024. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby v motivačním dopise uvedli své celé jméno a číslo přihlášky.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Portugalský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Ústavu románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: jaro 2025)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2024

Termín pro podání přihlášky: 1. srpen – 30. listopad

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Předmět přijímací zkoušky: motivační dopis v portugalštině, v němž uchazeč mimo jiné krátce popíše, jak by chtěl směřovat svou diplomovou práci. Uchazeči vloží motivační dopis do své e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby v motivačním dopise uvedli své celé jméno a číslo přihlášky.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Portugalský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Ústavu románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

17. 7. – 17. 8. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Portugalský jazyk a literatura? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info