Muzeologie

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně má mezinárodní renomé – patří k nejstarším univerzitním výukovým centrům v tomto oboru na světě a provozuje Katedru UNESCO pro muzeologii a světové dědictví. Muzeologii vyučujeme jako moderní vědeckou disciplínu ovlivňující muzejní praxi a studenty seznamujeme jak s její teorií a metodickými postupy, tak i s novými trendy a kreativními přístupy.

Navazující magisterské studium je určeno absolventům bakalářských studií muzeologie nebo příbuzných oborů, které se uplatňují v muzeích nebo souvisejí s kulturními institucemi. Jedná se například o obory historie, etnologie, archeologie, dějiny umění, geologie, botanika, archivnictví, knihovnictví, pedagogika nebo konzervování-restaurování.

Studium tohoto programu vám umožní specializovat se na tvorbu muzejních výstav a lektorskou a pedagogickou činnost při programech pro muzejní návštěvníky. Zaměřujeme se zde na některé progresivní trendy a aktuální témata v současné muzeologii, zvláště na vztah k muzejnímu návštěvníkovi a moderní přístupy v muzejní prezentaci.

Vedle přednášek a seminářů na fakultě absolvujete také praktickou výuku v terénu ve formě praxí, stáží a exkurzí ve vybraných muzeích. Budete připravovat vlastní projekty výstav a doprovodných programů na výstavách a v expozicích. Pokud budete chtít, můžete také vyjet na studijní pobyt na některou ze zahraničních partnerských univerzit.

Do výuky se přímo zapojují také specialisté z praxe a zahraniční experti. Na prakticky orientované výuce se u nás podílejí odborníci například z Národního technického muzea v Praze, Technického muzea v Brně, Muzea města Brna, Moravské galerie, Národního památkového ústavu a mnohých dalších institucí.

K užšímu propojení našich studentů a absolventů pořádá Spolek brněnských muzeologů přednášky, workshopy i neformální setkávání. V zahraničí jsou pak našimi hlavními partnery instituce Univerzita Komenského v Bratislavě, Karls-Franzens-Universität Graz a HTWK Leipzig.

Je studium programu pro vás?

  • Je vám blízké prostředí muzeí a kulturních institucí, historických sbírek zachycujících život předchozích generací a ochrana památek kulturního dědictví?
  • Chcete se připravit pro praxi a kreativní práci v kulturním a uměleckém prostředí?
  • Láká vás práce v muzeu, galerii či jiné kulturní instituci?
  • Chcete porozumět dokladům minulých generací uložených ve sbírkových fondech anebo zprostředkovávat vystavené exponáty muzejním návštěvníkům?
  • Dokončujete právě bakalářské studium muzeologie nebo příbuzného oboru či už pracujete a uvažujete o studiu při zaměstnání?

Pokud souhlasně přikyvujete, přihlaste se ke studiu muzeologie.

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinovaném studiu probíhá formou skupinových konzultací čtyřikrát za semestr. Jedná se vždy o dvoudenní nebo třídenní bloky od středy do pátku. Pro období samostudia jsou studijními oporami individuální konzultace a elektronicky dostupné informace a materiály.

„Klíče k tajemství muzeí a sbírek.“

Praxe

Na výuce se podílejí odborníci z praxe a výuka částečně probíhá přímo v brněnských muzeích. Během povinné individuální praxe v muzeu, která probíhá v rozmezí 100 hodin, se zapojíte do reálného provozu této instituce.

Na několikadenní exkurzi se seznámíte s fungováním muzejních institucí, včetně těch zahraničních. Vyzkoušíte si týmovou přípravu muzejní výstavy a doprovodných programů. Naučíte se vyhledávat a zpracovávat odborné informace pro přípravu encyklopedického hesla pro Internetovou encyklopedii dějin města Brna i pro psaní odborných muzeologických textů. Osvojíte si také lektorské dovednosti pro práci s návštěvníky kulturních institucí.

Podle individuálního zájmu se můžete účastnit stáží v muzeích, příprav českých i mezinárodních konferencí a workshopů nebo se zapojit do dobrovolnictví. Můžete také přispívat do našeho časopisu Museologica Brunensia nebo do mezinárodního studentského periodika Studia Museologica Slovaca.

Chcete vědět víc?

Web oboru: http://archeo-muzeo.phil.muni.cz/.

Facebook: Centre of Museology and Unesco Chair of Museology and World Heritage

Uplatnění absolventů

Studenty připravujeme pro kvalifikované uplatnění především ve vedoucích pozicích a na pozicích odborných pracovníků institucí zaměřených na ochranu kulturního dědictví. Jedná se například o muzea, památkové ústavy nebo metodická pracoviště v oboru muzejnictví.

Dále se můžete uplatnit na odděleních a v odborech orgánů státní správy a samosprávy, které se zabývají kulturním dědictvím a ochranou přírody. Pracovat můžete také v soukromém sektoru, například ve firemních muzeích a galeriích, v aukčních síních nebo různých nadacích.

Mezi našimi absolventy je řada úspěšných ředitelů a manažerů muzeí, odborných pracovníků a kurátorů výstav, muzejních pedagogů, pracovníků public relations a muzejního marketingu, zaměstnanců univerzit, památkových objektů, kulturních a informačních center, archivů nebo knihoven.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. ledna – 30. dubna

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: ústní oborová zkouška. Uchazeči o studium vypracují projekt magisterské diplomové práce. Zaslaný text by měl především zahrnout základní cíle práce, použitou metodologii a excerpci základní literatury či pramenů. Očekává se také, že žadatel blíže zhodnotí význam své práce v muzeologickém kontextu a popíše dosavadní přístupy k danému tématu v odborné literatuře. Projekt vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) nebo velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Muzeologie na FF MU.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Ústavu archeologie a muzeologie.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Doporučená literatura

BENEŠ, Josef. Základy muzeologie. Opava: Slezská univerzita, 1997. ISBN 80-901974-3-4.

STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Úvod do muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-1272-2.

JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA a Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9.

LORD, Barry a Gail Dexter LORD (eds.). The manual of museum exhibitions. Walnut Creek: Altamira Press, 2001. ISBN 0-7591-0234-1.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Muzeologie jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Muzeologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info