Zvukový design a multimediální technologie

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Cílem studia je příprava absolventů studijního programu na plnění požadavků praktického provozu, ve kterém je kreativně nakládáno se zvukem. Jedná se typicky o situace spojené s provozem veřejných kulturních a mediálních institucí, jako jsou divadla a umělecké a muzejní expozice, ale také o technologickou a dramaturgickou podporu tvorby zvukové složky pro audiovizuální média typu divadla, filmu, zvukového či obrazového dokumentu (rozhlas, TV), instalace, animace, videohry apod.

Samozřejmostí nového programu pro uplatnění na trhu práce je znalost a dostupnost současných digitálních technologií, softwarové i hardwarové zpracování zvuku, ovládání reprodukčních a postprodukčních technik, znalosti v oblasti konverzí, archivace a tvorby databází paměťových médií. Dále je kladen důraz na historické a teoretické ukotvení, orientaci v současné produkci a estetice zvukového designu a rozvíjení skutečné kreativity, která se stává mimořádnou konkurenční výhodou na trhu práce.

Výše uvedených cílů vzdělávání bude dosaženo systematickou přípravou studentů v několika oblastech, tematických okruzích:

 • Zvuková tvorba – technické předpoklady (matematika, fyzika, akustika, studiová technika)
 • Zvuková tvorba – produkční předpoklady (zvukový design)
 • Produkce zvuku; programování zvuku (práce ve studiu a se studiovou technikou, audio software)
 • Teorie, dějiny a současnost zvukové tvorby (zvuková studia)

Nutnou součástí profesně orientovaného studijního programu v jednooborovém a hlavním studijním plánu je též povinná externí praxe.

„Careful Listening, Creative Sounding.“

Praxe

Profesně orientovaný studijní program je z velké části postaven na výuce praktických dovedností. Praxe bude průběžně rozdělena do všech čtyř semestrů NMgr. studia. Probíhá ve formě povinných předmětů s pevně definovaným kreditovým ukončením. Cílem praxe je získání následujících kompetencí: práce v nahrávacím studiu (stavba nahrávací techniky ve studiu / nahrávání / postprodukce / mastering / administrativa), ozvučení živé hudební produkce, autonomní zvuková produkce v digitálních prostředích DAWs, Pure Data ad. Praktické předměty budou probíhat v nově zřízeném, zvukovém studiu ÚHV FF MU a počítačové učebně pod vedením odborných pracovníků.

Nezbytnou součástí studia v jednooborovém a hlavním studijním plánu je též šestitýdenní externí Odborná praxe. Jelikož závěrečné kvalifikační práce budou připravovány ve spolupráci s externími institucemi, bude Odborná praxe nedílnou součástí Semináře k magisterské diplomové práci I., kdy bude nutné, aby proběhla jako prerekvizita nebo v souběhu s předmětem. Spolupráci pro Odborné praxe přislíbily např. tyto organizace: Filharmonie Brno, Dům umění města Brna, Motionhouse, 4AM Fórum pro architekturu, Vasulka Kitchen, RoSound, Moravská galerie, Centrum současného umění DOX, Farma v jeskyni, Cirk La Putyka, Národní divadlo Brno, Lenka Vagnerová & Company, Rozhlas a televízia Slovenska, Národní filmový archiv.

Chcete vědět víc?

Studijní program Zvukový design a multimediální technologie je připravován v rámci klíčově aktivity Relevance studijní nabídky pro trh práce projektu Masarykova univerzita 4.0 (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418).

Špičkově vybavené zvukové a multimediální studio a zvuková laboratoř pro praktickou výuku dovedností spojených se zpracováním a designováním zvuku budou vybudovány v rámci projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416).

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu se uplatní v institucích typu veřejnoprávních či soukromých médií (rozhlas, televize, film), kulturních a uměleckých institucích, vývojářských herních firem, nahrávacích zvukových studií, firem zabývajících se ozvučením či realizací zvukových produkcí, reklamních agenturách, ale též asistence při autonomní umělecké tvorbě apod. Klíčovou oblastí očekávaného uplatnění absolventů programu je dále oblast uměleckých institucí (divadla, kina, galerie), které potřebují zvukové odborníky nejen s pouhým technickým vzděláním, ale také se znalostí teoretického a historického kontextu zvukového umění.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru a je složena ze dvou částí:

 • 1. Zkouška odborných a uměleckých předpokladů
 • Ústní zkouška odborných předpokladů respektuje budoucí profesní uplatnění absolventů v kulturních a veřejných institucích, kde je vyžadována kreativní práce se zvukem a designování zvukových situací. Okruhy otázek vycházejí z následujících tematických okruhů:

 • technické předpoklady zvukové tvorby,
 • produkční předpoklady zvukové tvorby,
 • produkce a programování zvuku,
 • teorie, estetika a historie zvukové tvorby.
 • 2. Kreativní projekt a motivace ke studiu
 • Uchazeč/ka předloží detailní návrh vlastního kreativního projektu (max. 2 normostrany), který odráží jeho motivaci a profiluje směr jeho studia. Předkládaný návrh projektu je významným indikátorem motivace adepta ke studiu a důležitým kritériem pro zhodnocení jeho teoretických a technologických znalostí i tvůrčích schopností. Návrh musí obsahovat uchazečovu představu o podobě a zaměření zvukového designu jako moderního interdisciplinárního oboru i vlastní studijní záměr, tj. na jaké projekty by se chtěl/a během studia specializovat. Ukázky vlastních tvůrčích prací s detailnějším autorským komentářem jsou vítány. Motivační projekt uchazeči vloží do své e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby v motivačním projektu uvedli své celé jméno a číslo přihlášky.

  Prominutí přijímací zkoušky: Absolventům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Teorie interaktivních médií, Sdružená uměnovědná studia, Hudební věda a Teorie a provozovací praxe staré hudby bude prominuta zkouška z odborných předpokladů a řízení proběhne jako obhajoba předloženého kreativního projektu a diskuse o motivaci uchazeče ke studiu.

  O prominutí odborné části přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

  Web Ústavu hudební vědy.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

V přijímacím řízení je možné dosáhnout maximálně 100 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 50 bodů.

Za ústní zkoušku odborných a uměleckých předpokladů je možné dosáhnout maximálně 40 bodů a za motivační projekt a jeho obhajobu maximálně 60 bodů.

Doporučená literatura

BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce. Praha: tranzit.cz, 2004.

COX, Christoph – WARNER, Daniel, eds. Audiokultúra. Texty o modernej hudbe. Bratislava: Hudobné centrum, 2013.

FLAŠAR, Martin. Elektroakustická hudba. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

KURFÜRST, Pavel. Základy hudební akustiky. Brno: Masarykova univerzita, 2000.

NYMAN, Michael. Experimentálna hudba: Cage a iní. Bratislava: Hudobné centrum, 2006.

SCHAFER, R. Murray. Nová zvuková krajina. Příručka moderního učitele hudby. Praha: Nadace Agosto Foundation, 2020.

SERRES, Michel. Palečka. Esej o digitální revoluci. Praha: Karolinum, 2019.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Zvukový design a multimediální technologie jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Chcete vědět víc? Podívejte se na web programu

Web programu

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Zvukový design a multimediální technologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:
Logo poskytovatele

Studijní program je realizován projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info