Informace o projektu

Udržitelná spotřeba jako nástroj k zachování biologické rozmanitosti a přežití lidstva (SVARDUDO)

Kód projektu
MUNI/A/1155/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Udržitelná spotřeba jako nástroj k zachování biologické rozmanitosti a přežití lidstva, představující naplňování potřeb současné společnosti, aniž by došlo k omezení kvalitního života budoucích generací (tj. používání služeb a výrobků a využívání přírodních zdrojů uspokojujících základní potřeby společnosti, avšak se zřetelem na zlepšení kvality života, minimalizaci spotřeby, přírodních zdrojů) je jakožto cíl celosvětové snahy odrážející se také v politických krocích, vysoce diskutovaným a aktuálním tématem. Globální nestabilita na celosvětové, ale i národní úrovni (potažmo komunální či sektorové) je důsledkem neefektivní, neodpovědné a nepřiměřené spotřeby. Nedostatečné či absentující porovnávání obnovitelných zdrojů s produkční biologickou kapacitou přírody, a využívání získaných poznatků ke krokům směřujícím k dosažení udržitelné spotřeby, lze vnímat jako jeden z aspektů tohoto makro-problému. Právní nástroje směřující k interpretaci a aplikaci ve smyslu zachování biologické rozmanitosti a lidstva vůbec buď zcela chybí, popřípadě za současné úpravy nedostatečně regulují nejpalčivější aspekty a oblasti této problematiky. Cílem projektu je s ohledem na uvedené nejprve vymezit platné právní nástroje a to s vědomím jejich úrovňové i druhové kategorizace, následné navržení vhodné právní úpravy de lege ferenda. Výstupem projektu tak bude analýza tohoto globálního problému v podmínkách platné české právní úpravy (tj. jaké právní nástroje jsou v této oblasti nastaveny a jak fungují se zvážením všech jejich možností), komparace s obdobnou úpravou v zahraničí (se zaměřením na Německo, Rakousko, Švýcarsko či Slovensko), deskripce současné relevantní judikatury se snahou selekce nejrelevantnějších rozhodnutí obsahujících potenciál pro nalezení po právní stránce vhodného způsobu řešení této doposud adekvátně nenaplněné soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy a jejího vynucování. Jeví se proto za zcela aktuální a společensky žádoucí řešit existující situaci se snahou nalézt právotvorně vhodné způsoby řešení a návrhy de lege ferenda, které lze jen rámcově spatřovat v šetrné spotřebě na místní úrovni, v navržení indikátorů udržitelné spotřeby, jejich vyhodnocování a srovnávání v ČR s progresivními zeměmi, v tzv. zelené veřejné správě, prosazení udržitelnosti do územního plánování, zrušení environmentálně škodlivých podpor a dotací atd.).

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info