Statut MU

účinný od 1. 5. do 31. 8. 2024

Odkaz na verzi účinnou od 1. září 2024


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 21. října 2016 pod čj. MSMT-33384/2016 Statut Masarykovy univerzity.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 14. 6. 2019 pod čj. MSMT-20769/2019 I. změny Statutu Masarykovy univerzity.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 15. kětna 2020 pod čj. MSMT-209326/2020 II. změny Statutu Masarykovy univerzity.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 10. prosince 2020 pod čj. MSMT-45302/2020-1 III. změny Statutu Masarykovy univerzity.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 29. srpna 2022 pod čj. MSMT-23556/2022-3 IV. změny Statutu Masarykovy univerzity.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 1. prosince 2023 pod čj. MSMT-29299/2023-2 V. změny Statutu Masarykovy univerzity.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), pod čj. MSMT-6299/2024-2 VII. změnu Statutu Masarykovy univerzity ke dni podpisu registrace.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

(ve znění účinném od 1. května 2024)

Verze ke stažení a další verze

Část první
Základní ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Masarykova univerzita je univerzitní veřejná vysoká škola. Poslání Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) je dáno § 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). V rámci svého poslání MU svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“) a s nimi související činnosti.

(2) MU byla zřízena zákonem č. 50/1919 Sb. Její název podle zákona zní „Masarykova univerzita“. V období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2005 se nazývala „Masarykova univerzita v Brně“. V období od 1. září 1960 do 28. února 1990 se nazývala „Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně“. Používá kulaté razítko se státním znakem České republiky a textem „Masarykova univerzita“.

(3) Sídlem MU je Žerotínovo náměstí 617/9, Brno.
IČO: 00216224
Webové stránky: www.muni.cz

(4) V mezinárodním styku používá MU buď úplný název v jazyce českém nebo úplný název v jazyce anglickém: „Masaryk University“, nebo úplný název v jazyce francouzském: „Université Masaryk“, nebo úplný název v jazyce německém: „Masaryk Universität“.

Část druhá
Akademické svobody, akademická obec MU

Článek 2
Akademické svobody

(1) Na MU jsou zaručena akademická práva a svobody podle § 4 zákona, zejména pak svoboda vědy, výzkumu (vědeckého bádání), umělecké tvorby, výuky a práva učit se.

(2) Svoboda vědy a výzkumu (vědeckého bádání) zahrnuje především formulaci problémů, volbu metodiky, jakož i zhodnocení výsledků výzkumu a jeho publikaci.

(3) Zásahy orgánů MU, fakult a vysokoškolských ústavů do vědeckého výzkumu jsou přípustné pouze tehdy, pokud se vztahují k podpoře a sladění výzkumných úkolů. Přitom nesmějí ovlivnit svobodu ve smyslu odstavce 2.

(4) Svoboda výuky zahrnuje v rámci plnění výukových úkolů plynoucích ze studijních programů a plánů zejména konání přednášek, jejich obsah a metodiku, jakož i právo na vyjadřování vědeckých názorů.

(5) Zásahy orgánů MU, fakult a vysokoškolských ústavů do výuky jsou přípustné pouze tehdy, pokud se týkají organizace výuky, provádění a dodržování tohoto Statutu, statutů fakult a dodržování studijních plánů a vnitřních předpisů MU.

(6) Právo učit se obsahuje, za podmínky splnění povinností stanovených ve Studijním a zkušebním řádu, zejména právo určovat v průběhu studia jeho těžiště podle vlastní volby, koncipování a zveřejňování vlastních vědeckých názorů, svobodu vyjadřovat vlastní názory ve výuce, jakož i čerpat další s výukou související práva uvedená v § 62 zákona.

(7) Zásahy orgánů MU, fakult a vysokoškolských ústavů do práva učit se jsou přípustné pouze tehdy, pokud se týkají organizace a dodržování podmínek výuky ve všech formách studia, zejména upravených ve Studijním a zkušebním řádu MU. Přitom nesmějí ovlivnit svobodu ve smyslu odstavce 6.

Článek 3
Akademická obec

(1) Akademickou obec MU tvoří její akademičtí pracovníci a její studenti (§ 3 zákona).

(2) Každý člen akademické obce MU požívá akademických práv a svobod uvedených v § 4 zákona a čl. 2 tohoto Statutu.

(3) Akademická obec MU je společným a nedílným garantem akademických svobod a práv každého svého člena. Současně je povinností všech členů akademické obce MU tyto svobody a práva hájit a rozvíjet.

(4) MU podporuje činnost vědeckých, odborných, profesních, studentských, odborových a jiných zájmových sdružení sdružujících členy akademické obce MU, jejichž činnost napomáhá plnit poslání MU, a může poskytovat těmto sdružením pomoc.

(5) Členové akademické obce MU jsou povinni dbát dobrého jména MU.

(6) Ostatní práva a povinnosti studentů (§ 62 a 63 zákona) a akademických pracovníků (§ 70 odst. 1 až 4 zákona) nejsou odstavci 1 až 5 dotčeny.

(7) Akademická obec MU se svolává k projednávání závažných záležitostí nebo opatření v rámci působení MU, a to zejména v souvislosti s volbou členů Akademického senátu MU, návrhem na jmenování rektora a jeho odvolání z funkce, případně u příležitosti slavnostních aktů celouniverzitního nebo společenského charakteru.

(8) Právo svolat shromáždění akademické obce MU má rektor nebo předseda Akademického senátu MU.

Část třetí
Orgány MU

Článek 4
Samosprávné akademické orgány a další orgány

(1) Samosprávnými akademickými orgány MU jsou:

    a) akademický senát,

    b) rektor,

    c) vědecká rada,

    d) rada pro vnitřní hodnocení.

(2) Dalšími orgány MU jsou:

    a) správní rada,

    b) kvestor.

Článek 5
Akademický senát

(1) Právní postavení Akademického senátu MU (dále jen „AS MU“), jeho ustavení a jeho působnost jsou určeny v § 8 a 9 zákona.

(2) AS MU má 55 členů zvolených z řad členů akademické obce MU, z toho je 22 studentů.

(3) V čele AS MU je předseda a dva místopředsedové.

(4) Členství v AS MU a výkon funkce člena AS MU jsou nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana, dále s funkcí kvestora, kancléře, tajemníka fakulty a ředitele součásti vysoké školy.

(5) Předseda AS MU seznamuje nejméně jednou za rok s činností AS MU akademickou obec MU.

(6) Způsob volby členů AS MU stanoví Volební řád AS MU jakožto vnitřní předpis MU (§ 17 odst. 1 písm. b) zákona).

(7) Organizační strukturu AS MU, pravidla pro jeho jednání, jakož i pro jednání jeho orgánů, stanoví Jednací řád AS MU jakožto vnitřní předpis MU (§ 17 odst. 1 písm. c) zákona).

Článek 6
Rektor

(1) V čele MU je rektor, jehož právní postavení a působnost jsou dány zákonem, tímto Statutem a ostatními vnitřními předpisy MU.

(2) Rektora jmenuje a odvolává na návrh AS MU prezident republiky. Návrh prezidentovi republiky podává předseda AS MU prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“).

(3) Způsob projednávání a přijetí návrhu na jmenování rektora stanoví Příloha č. 1.

(4) Délku funkčního období rektora a další podmínky jeho volitelnosti stanoví § 10 odst. 3 zákona.

(5) Rektorovi jsou přímo odpovědni za svou činnost prorektoři, děkani, kvestor a další vedoucí zaměstnanci uvedení v Organizačním řádu MU.

(6) Rektor si podle potřeby zřizuje další poradní orgány.

Článek 7
Prorektoři

(1) Prorektoři zastupují rektora na jim určeném úseku. Jejich právní postavení je dáno § 10 odst. 4 zákona, tímto Statutem vnitřními předpisy a ostatními předpisy MU.

(2) Prorektory jmenuje a odvolává rektor po vyjádření AS MU (§ 9 odst. 2 písm. b) zákona). Odpovídají rektorovi za svou činnost ve svěřených oblastech, které jim určí rektor. Počet prorektorů a jejich funkční povinnosti stanoví rektor.

(3) Prorektoři na svěřeném úseku činnosti jednají za MU ve věcech administrativně správních a vystupují v řídicích a jiných vztazích v rozsahu svých funkčních povinností.

(4) Prorektoři se vzájemně zastupují podle rozhodnutí rektora. V nepřítomnosti zastupuje rektora v plném rozsahu prorektor stanovený rektorem, nebo v jeho nepřítomnosti další prorektoři podle rektorova určení.

Článek 8
Vědecká rada

(1) Právní postavení Vědecké rady MU (dále jen „VR MU“) a její působnost jsou dány § 11 a 12 zákona, tímto Statutem a vnitřními předpisy MU. Působnost VR MU uvedená v § 12 odst. 1 písm. b) a c) zákona se svěřuje Radě pro vnitřní hodnocení MU.

(2) Členy VR MU jmenuje a odvolává po předchozím souhlasu AS MU rektor, který je předsedou VR MU.

(3) Kromě působnosti uvedené v odstavci 1 VR MU také schvaluje udělování čestné vědecké hodnosti „doctor honoris causa“, udělování vybraných medailí MU a případně dalších ocenění MU.

(4) Pravidla zasedání a způsob jednání VR MU určuje Jednací řád VR MU jakožto vnitřní předpis MU (§ 17 odst. 1 písm. e) zákona).

Článek 9
Rada pro vnitřní hodnocení

(1) Právní postavení Rady pro vnitřní hodnocení MU (dále jen „RVH MU“) a její působnost jsou dány § 12a zákona, tímto Statutem a vnitřními předpisy MU.

(2) RVH MU má 15 členů. Předsedou RVH MU je rektor. Místopředsedu RVH MU jmenuje a odvolává rektor z řad akademických pracovníků MU, kteří jsou profesory nebo docenty. Členem RVH MU je předseda AS MU.

(3) Místopředsedu a ostatní členy RVH MU jmenuje a odvolává po předchozím souhlasu AS MU rektor, přičemž 4 členy jmenuje dle svého uvážení, 4 členy na návrh AS MU a 4 členy na návrh VR MU. Jeden z členů je vždy jmenován z řad studentů, a to v rámci kvóty dané AS MU. Nejméně 2 členové jsou jmenováni z jiných osob než z členů akademické obce MU. Funkce člena RVH MU je neslučitelná s funkcí prorektora, děkana, proděkana a ředitele vysokoškolského ústavu zastávanou na MU. Složení RVH MU odráží oblasti vzdělávání, v jejichž rámci jsou na MU uskutečňovány studijní programy.

(4) Funkční období členů RVH MU jmenovaných dle odstavce 3 je šestileté s výjimkou člena z řad studentů, jehož funkční období je dvouleté a místopředsedy RVH MU, jehož funkční období stanoví rektor. Dojde-li k zániku funkce člena RVH MU před uplynutím jeho funkčního období, je nový člen jmenován pouze na zbytek příslušného funkčního období. Funkci člena RVH MU může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Výkon funkce člena, nejedná-li se o člena jmenovaného z osob jiných než ze členů akademické obce MU, je vázán na jeho status na MU.

(5) Na návrh rektora se RVH MU vyjadřuje k záměru vzdát se institucionální akreditace, záměru zrušit studijní program a záměru vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.

(6) Pravidla zasedání a způsob jednání RVH MU určuje Jednací řád RVH MU jakožto vnitřní předpis MU (§ 17 odst. 1 písm. k) zákona).

Článek 10
Správní rada

(1) Právní postavení, ustavení a působnost Správní rady MU, která má 15 členů, jsou určeny § 14 a 15 zákona.

(2) Členové Správní rady MU jsou jmenováni ministrem po projednání s rektorem na dobu šesti let. Ustanovení § 14 odst. 2 poslední věta zákona tím není dotčeno.

(3) Volbu předsedy a místopředsedů Správní rady MU, její zasedání a způsob jejího jednání upravuje Statut Správní rady MU schválený ministrem.

(4) Dnem postoupení dle § 14 odst. 5 věty první zákona je den zpřístupnění dokumentů uvedených v § 15 odst. 2 písm. b) a c) zákona v elektronickém informačním systému MU členům Správní rady.

Článek 11
Kvestor

(1) Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu MU a jeho právní postavení je dáno § 16 zákona, tímto Statutem, dalšími vnitřními předpisy a ostatními předpisy MU.

(2) Kvestora jmenuje zpravidla na základě výběrového řízení rektor, kterému je kvestor přímo podřízen a odpovídá mu za svou činnost. Rektor jej i odvolává.

Článek 12
Kolegium rektora

(1) Kolegium rektora (dále jen „kolegium“) je poradním orgánem rektora. Jeho stálými členy jsou prorektoři, děkani, kvestor, předseda AS MU, ředitelé vysokoškolských ústavů a další členové jmenovaní rektorem podle jeho uvážení.

(2) Kolegium, které svolává rektor podle potřeby, projednává základní úkoly, hospodaření a řízení MU, spolupráci a kooperaci jednotlivých součástí MU a operativní záležitosti.

Článek 13
Další poradní orgány

(1) Jako své další poradní orgány rektor ustanovuje rady, komise, případně další orgány.

(2) Členové jsou jmenovaní rektorem podle jeho uvážení.

Část čtvrtá
Organizační struktura MU

Článek 14
Součásti

(1) MU se člení na součásti, jimiž jsou fakulty (§ 22 odst. 1 písm. a) zákona), vysokoškolské ústavy (§ 22 odst. 1 písm. b) zákona), jiná pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií (§ 22 odst. 1 písm. c) zákona), účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce MU nebo k zajišťování provozu MU (§ 22 odst. 1 písm. d) zákona) a rektorát.

(2) MU má tyto fakulty (v pořadí podle doby jejich vzniku):

    a) Právnická fakulta,

    b) Lékařská fakulta,

    c) Přírodovědecká fakulta,

    d) Filozofická fakulta,

    e) Pedagogická fakulta,

    f) Farmaceutická fakulta,

    g) Ekonomicko-správní fakulta,

    h) Fakulta informatiky,

    i) Fakulta sociálních studií,

    j) Fakulta sportovních studií.

(3) MU má tyto vysokoškolské ústavy (v pořadí podle doby jejich vzniku):

    a) Ústav výpočetní techniky,

    b) Středoevropský technologický institut.

(4) O zřízení a zrušení jiných pracovišť MU (podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona) a účelových zařízení MU (podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona) rozhoduje a jejich působnost stanoví na návrh rektora AS MU.

(5) Společný název pro součásti MU, s výjimkou fakult, vysokoškolských ústavů a rektorátu, je univerzitní zařízení MU.

Článek 15
Postavení, působnost a práva fakult

(1) Fakulta uskutečňuje nejméně jeden akreditovaný studijní program a vykonává tvůrčí činnost.

(2) V čele fakulty stojí děkan, kterého na návrh akademického senátu fakulty jmenuje a odvolává rektor. Návrh na jmenování děkana předkládá předseda akademického senátu fakulty rektorovi. O vyhlášení voleb, přijetí kandidátů a termínu zasedání akademického senátu fakulty, jehož předmětem je jednání a usnášení se o návrhu na jmenování děkana včetně představování kandidátů a jejich programových prohlášení, vyrozumí předseda akademického senátu fakulty v dostatečném předstihu rektora, který je oprávněn se tohoto jednání zúčastnit. Rektor může odvolat děkana také z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem AS MU v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem MU nebo fakulty.

(3) Pravomoc a působnosti samosprávných orgánů fakulty upravují § 24 až 33 zákona a statuty jednotlivých fakult.

(4) Kromě věcí uvedených v § 24 odst. 1 zákona, orgány fakult rozhodují a jednají za MU také o nakládání s majetkem MU v rozsahu uvedeném v čl. 48 a dále rovněž rozhodují:

    a) o tvorbě a uskutečňování studijních programů, a to v souladu s pravidly zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality činností veřejné vysoké školy,

    b) o strategickém zaměření tvůrčí činnosti v rozsahu daném strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti MU a jeho každoročním plánem realizace,

    c) o zahraničních stycích a dalších vnějších vztazích s právnickými osobami, které se zabývají činnostmi obsahově souvisejícími se studijními programy uskutečňovanými fakultou,

    d) o doplňkové činnosti v souladu se zaměřením fakulty a pravidly hospodaření MU,

    e) o dalších otázkách uvedených výslovně v tomto Statutu.

(5) Při své činnosti se fakulty řídí zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy, tímto Statutem, dalšími vnitřními předpisy a ostatními předpisy MU a rovněž vlastními vnitřními předpisy a ostatními předpisy.

(6) Pokud dojde mezi děkany ve věcech týkajících se práv fakult ke sporu, přísluší v tomto sporu rozhodnutí rektorovi.

(7) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakulty dle § 23 odst. 3 zákona rozhoduje na návrh rektora AS MU. Před předložením návrhu si rektor vyžádá vyjádření VR MU a RVH MU.

Článek 16
Postavení a působnost vysokoškolských ústavů

(1) Vysokoškolské ústavy vykonávají tvůrčí činnost a mohou se podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů.

(2) Vnitřní organizaci vysokoškolských ústavů upravují jejich organizační řády, které vydává rektor.

(3) V čele každého vysokoškolského ústavu stojí jeho ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor, jemuž je přímo podřízen, a odpovídá mu za činnost tohoto pracoviště.

(4) Ředitelé vysokoškolských ústavů rozhodují a jednají za MU o nakládání s majetkem MU v rozsahu uvedeném v čl. 48.

(5) Ředitelé vysokoškolských ústavů ustanovují do funkce a odvolávají své zástupce a vedoucí zaměstnance útvarů vysokoškolského ústavu ve své přímé řídící působnosti.

(6) Ředitelé vysokoškolských ústavů rozhodují a jednají za MU ve věcech pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří jsou v jejich působnosti.

(7) Při své činnosti se vysokoškolské ústavy řídí zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy, tímto Statutem, dalšími vnitřními předpisy a ostatními předpisy MU.

Článek 17
Postavení a působnost univerzitních zařízení

(1) Vnitřní organizaci univerzitních zařízení upravují jejich organizační řády, které vydává rektor.

(2) V čele každého univerzitního zařízení stojí jeho ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor, jemuž je přímo podřízen, a odpovídá mu za činnost tohoto pracoviště.

(3) Ředitelé univerzitních zařízení rozhodují a jednají za MU o nakládání s majetkem MU v rozsahu uvedeném v čl. 48.

(4) Při své činnosti se univerzitní zařízení řídí zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy, tímto Statutem, dalšími vnitřními předpisy a ostatními předpisy MU.

(5) Postavení a činnost univerzitních zařízení, které jsou společným pracovištěm fakult nebo vysokoškolských ústavů, se v mezích předpisů uvedených v odstavci 4 řídí též dohodou součástí, o jejichž společné pracoviště jde. Obdobně lze dohodou součástí schválenou rektorem upravit vztahy součástí při plnění jejich úkolů. Taková dohoda je vždy součástí organizačního řádu univerzitního zařízení.

Článek 18
Postavení a působnost rektorátu

(1) Rektorát je součástí MU, která zabezpečuje výkon působnosti orgánů MU, vykonává správní a hospodářské činnosti pro MU jako celek a poskytuje centrální služby součástem MU.

(2) Vnitřní organizaci rektorátu stanoví Organizační řád MU, který vydává rektor.

Část pátá
Přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek

Článek 19
Zákonné a další podmínky pro přijetí ke studiu

(1) Zákonné podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu stanoví § 48 zákona.

(2) Fakulta může stanovit další podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání nebo prospěchu ze střední školy, popřípadě vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Další podmínkou, vyžaduje-li to povaha studijního programu, může být i zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu. Splnění těchto dalších podmínek pro přijetí ke studiu se ověřuje v přijímacím řízení, které obsahuje písemnou, ústní nebo talentovou zkoušku či jejich kombinaci.

(3) Fakulta může rovněž stanovit nejvyšší možný počet přijímaných studentů. Splní-li podmínky pro přijetí ke studiu větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších.

(4) Odlišné podmínky pro přijetí může fakulta stanovit pro přijetí uchazečů uvedených v § 49 odst. 3 zákona.

(5) Fakulta může stanovit podmínky, za kterých lze upustit od konání přijímací zkoušky nebo od její části.

(6) Fakulta může upustit od konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání dle § 60 zákona získal nejméně 45 kreditů v bezprostředně předcházejícím a aktuálním semestru, nebo nejméně 20 kreditů v aktuálním semestru anebo nejméně 60
kreditů za nejvýše 4 předchozí semestry, a to za absolvované studijní předměty odpovídající svým obsahem studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení.

(7) Podmínky pro přijetí ke studiu (uvedené v odstavcích 1 až 6) ve studijním programu (§ 44 až 47 zákona) pro následující akademický rok předkládá ke schválení akademickému senátu fakulty děkan, a to tak, aby byla dodržena lhůta uvedená v čl. 21.

Článek 20
Přijímání cizinců ke studiu

(1) Cizinci jsou přijímáni ke studiu do akreditovaných studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce za stejných podmínek jako státní občané České republiky. To se nedotýká práva fakulty stanovit pro případy uvedené v § 49 odst. 3 zákona či pro programy uskutečňované v cizím jazyce odlišné podmínky pro přijetí.

(2) Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném na MU musejí umožnit splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána (§ 49 odst. 2 zákona), a ze smluv, které uzavřela MU či její součást, na které je program uskutečňován.

(3) Podmínky přijetí a studia studentů - cizinců, kteří přijíždějí do České republiky v rámci meziuniverzitních nebo mezifakultních smluv či programů, se řídí těmito smlouvami či podmínkami programů.

(4) Podmínky přijetí cizinců ke studiu stanoví při zohlednění odstavců 2 a 3 fakulta, na které se uskutečňuje studijní program, který si cizinec zvolil.

Článek 21
Podmínky pro podání přihlášek ke studiu

(1) Fakulty zveřejní v dostatečném předstihu, nejméně však čtyřměsíčním, lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání, podmínky přijetí ke studiu, termín a způsob ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování požadavek přijímací zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.

(2) Veškeré informace uvedené v odstavci 1, včetně informací týkajících se přihlášky ke studiu (dále jen „přihláška“), se zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Článek 22
Přijímací řízení

(1) Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky fakultě, která uskutečňuje příslušný studijní program.

(2) Přihláška se podává v termínu stanoveném MU a zveřejněném dle čl. 21. Ve výjimečných případech rozhodne o přijetí přihlášky v pozdějším termínu děkan.

(3) Přílohy přihlášky, doplňování dokladů a způsob odstraňování nedostatků v přihláškách stanoví fakulty.

Článek 23
Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením

(1) Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením stanoví MU podle § 58 odst. 1 a 4 zákona.

(2) Druhy poplatků, pravidla pro stanovení jejich výše, splatnost, forma úhrady, jakož i další podmínky jejich uplatňování jsou stanoveny v Příloze č. 2 s názvem Poplatky spojené se studiem, která je nedílnou součástí tohoto Statutu.

Článek 24
Přijímací zkouška

(1) Přijímací zkoušky probíhají dle harmonogramu stanoveného děkanem.

(2) Fakulty mohou stanovit i náhradní termín přijímací zkoušky. Tvoří-li přijímací zkoušku nebo její část společný univerzitní písemný test, rozhodne o přiznání náhradního termínu rektor. V ostatních případech o této možnosti rozhodne děkan.

Článek 25
Rozhodnutí o přijetí ke studiu

(1) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. Poradním orgánem je přijímací komise jmenovaná děkanem.

(2) Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.

(3) Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí; organizaci stanoví fakulta. Uchazeči může být namísto nahlédnutí do spisu poskytnuta kopie spisu.

Článek 26
Odvolání

(1) Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává děkanovi fakulty způsobem uvedeným v poučení rozhodnutí.

(2) Děkan odvolání posoudí, a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní. V opačném případě postupuje podle § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

(3) K přípravě odvolacího řízení může rektor jmenovat poradní komisi, které předá podklady podle odstavce 2.

(4) Rektor odvolání posoudí, a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona, odvolání vyhoví a napadené rozhodnutí děkana či jeho část změní, nebo zruší a věc vrátí k novému projednání děkanovi. V opačném případě původní rozhodnutí potvrdí.

Článek 27
Doručování písemností

(1) V řízení podle § 50 zákona doručuje MU písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

(2) Rozhodnutí vydaná podle § 50 zákona se ve smyslu § 69a zákona doručují se souhlasem uchazeče zpřístupněním textu rozhodnutí prostřednictvím informačního systému MU ve formě souboru ke stažení. Adresa tohoto dokumentu se zašle uchazeči na elektronickou adresu, kterou si nastavil pro zasílání elektronické pošty. Za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí uchazeči.

(3) Je-li uchazeč v řízení zastupován na základě plné moci, doručuje se rozhodnutí pouze jeho zástupci, a to s výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat. Doručení zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt.

(4) Písemnosti týkající se celoživotního vzdělávání lze uchazečům a účastníkům celoživotního vzdělávání doručovat prostřednictvím informačního systému MU.

Část šestá
Vzdělávací činnost na MU

Článek 28
Studijní programy a jejich garanti

(1) MU uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy (§ 44 až 47a zákona).

(2) Studijní program může být uskutečňován:

    a) samostatně na jedné fakultě,

    b) samostatně na každé z více fakult,

    c) společně na více fakultách,

    d) kmenově na jedné a z části na další fakultě, popřípadě na dalších fakultách.

(3) U studijních programů uskutečňovaných podle písmene c) nebo d) musí být stanoveno, na které fakultě je student zapsán ke studiu a jejímiž vnitřními předpisy a ostatními předpisy je povinen se řídit.

(4) Na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí se mohou podílet i vysokoškolské ústavy.

(5) Studijní program je konkretizován ve studijním plánu.

(6) Studijní plán stanoví časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků (§ 44 odst. 3 zákona).

(7) Oprávnění MU uskutečňovat za podmínek stanovených zákonem studijní programy vyplývá z institucionální akreditace nebo z akreditace studijního programu. Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na MU včetně jejich typu a profilu, formy výuky, standardní doby studia a informace o jejich dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek MU.

(8) Pro každý studijní program je jmenován garant z řad akademických pracovníků. Garanta studijního programu jmenuje a odvolává děkan příslušné fakulty. V případě, že je studijní program uskutečňován dle odstavce 2 písmeno c) nebo d), jmenuje garanta děkan té fakulty, která studijní program administruje, nedohodnou-li se děkani dotčených fakult jinak. Garant studijního programu odpovídá za zajištění a rozvoj odborné úrovně studijního programu, pravidelné hodnocení a zabezpečení jeho kvality a obsahovou koordinaci výuky.

Článek 29
Poplatky za studium

(1) Poplatky za studium stanoví MU podle § 58 odst. 3 a 4 zákona.

(2) Druhy poplatků, pravidla pro stanovení výše, splatnost, forma úhrady jakož i další podmínky jejich uplatňování jsou stanoveny v Příloze č. 2 s názvem Poplatky spojené se studiem, která je nedílnou součástí tohoto Statutu.

Článek 30
Státní rigorózní zkoušky mimo oblasti všeobecného lékařství a zubního lékařství

(1) Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, mohou v téže oblasti vzdělávání vykonat postupem a za podmínek stanovených zákonem (§ 46 odst. 5 a 99 odst. 5 zákona), Řádem rigorózního řízení MU a vnitřními předpisy MU státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím úspěšném vykonání se udělují akademické tituly uvedené v zákoně.

(2) Způsob a postup při podávání a přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, podrobnosti o konání této zkoušky, jejího průběhu a hodnocení stanoví Řád rigorózního řízení MU a vnitřní předpisy MU. Výši poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky k této zkoušce a s konáním této zkoušky stanoví děkani fakult. Forma úhrady a splatnosti se zveřejní pro akademický rok nejpozději jeden měsíc před jeho zahájením.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na řádné ukončení studia státní rigorózní zkouškou v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství a zubního lékařství (§ 46 odst. 3 druhá věta zákona).

Článek 31
Celoživotní vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu

(1) V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje MU a za ni její součásti bezplatně nebo za úplatu vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu podle § 60a zákona.

(2) Bližší podmínky stanoví Řád celoživotního vzdělávání MU jakožto vnitřní předpis MU (§ 17 odst. 1 písm. k) zákona), další vnitřní předpisy a ostatní předpisy součásti MU, na které jsou programy celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávané kursy uskutečňovány.

(3) Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání ani v mezinárodně uznávaném kursu nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona.

Článek 32
Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

(1) Na žádost absolventa zahraniční vysoké školy se vydává osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice.

(2) Podmínky, za nichž může být osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice vydáno, stanoví § 89 až 90a zákona.

Část sedmá
Studenti

Článek 33
Studenti

(1) Uchazeč o studium ve studijním programu uskutečňovaném fakultami MU se stává studentem dnem zápisu do studia na příslušné fakultě ve lhůtě stanovené fakultou (§ 51 zákona). Osoba, které bylo studium přerušeno podle § 54 zákona, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.

(2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2 zákona nebo přerušením studia podle § 54 zákona.

(3) Práva a povinnosti studentů MU upravuje § 62 a 63 zákona. Zejména je každý student povinen plnit své studijní povinnosti osobně, řádně, čestně, zdržet se při studiu jakéhokoliv podvodného jednání a respektovat práva a právem chráněné zájmy MU i fakulty.

(4) Důsledky zaviněného porušení povinností studentem jakožto disciplinárního přestupku upravují § 64 až 67 zákona.

(5) Vydávání rozhodnutí o právech a povinnostech studenta, která jsou taxativně vymezena v § 68 odst. 1 zákona, upravují zejména jeho odst. 2 a 3 a příslušná ustanovení správního řádu.

(6) Proti rozhodnutí ve věcech dle odstavce 5 se student může odvolat do 30 dnů od jeho oznámení; zmeškání lhůty lze ze závažných důvodů, které nastaly bez zavinění studenta, prominout, a to za splnění dalších podmínek stanovených § 41 správního řádu. Odvolacím správním orgánem je rektor.

(7) Rektor, nebo v rámci postupu dle § 87 správního řádu děkan, přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy MU a fakulty. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku a o vyloučení ze studia podle § 67 zákona zruší rektor i v případě, kdy dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení.

(8) Orgány MU a jejích fakult přijmou v návaznosti na rozhodnutí děkana nebo rektora podle odstavce 7 v případě potřeby taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.

Článek 34
Matrika studentů

(1) MU vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Obsah matriky a vedení záznamů o studentech, jejich aktualizaci a vystavování výpisů a opisů z matriky upravuje § 88 odst. 2 až 4 zákona.

(2) Matrika je vedena na jednotlivých fakultách, a to zaměstnanci, kteří jsou pověřeni děkanem. Centrálně je pak za všechny fakulty matrika vedena na rektorátě, a to zaměstnanci, kteří jsou pověřeni rektorem.

Článek 35
Stipendia

(1) Studentům MU mohou být přiznána stipendia.

(2) Podmínky, za nichž mohou být studentům MU přiznána stipendia hrazená z dotace nebo příspěvku, stanoví § 91 odst. 2 až 4 a § 6 zákona.

(3) Zásady pro poskytování stipendií studentům stanoví dále Stipendijní řád MU (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona).

Článek 36
Doručování rozhodnutí

(1) Rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona, kterým se vyhovuje žádosti studenta, a rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 písm. e) zákona se doručují zpřístupněním textu původního rozhodnutí prostřednictvím informačního systému MU ve formě souboru ke stažení a adresa uvedeného dokumentu se zašle studentovi do jeho e-mailové schránky; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí studentovi.

(2) Nepodaří-li se písemnost v řízení podle § 68 zákona doručit z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b) zákona, nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, přičemž vysoká škola není povinna ustanovit studentovi opatrovníka.

(3) Je-li student v řízení zastupován na základě plné moci, doručuje se rozhodnutí pouze jeho zástupci, a to s výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat. Doručení zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt.

Článek 37
Disciplinární řízení

(1) V disciplinárním řízení se projednávají disciplinární přestupky studentů a případy, které by opravňovaly k vyloučení studenta podle § 67 zákona.

(2) Podrobnosti týkající se zejména povahy a způsobu projednávání disciplinárních přestupků a uložení sankcí stanovených v § 65 odst. 1 zákona upravuje Disciplinární řád pro studenty příslušné fakulty MU jakožto její vnitřní předpis (§ 33 odst. 2 písm. e) zákona).

Článek 38
Řízení o vyslovení neplatnosti

(1) Rektor rozhoduje v řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti, státní rigorózní zkoušky nebo její součásti, státní doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační práce, které se konaly na MU (§ 47c až 47e zákona).

(2) Součástí podkladů pro rozhodnutí v řízení podle odstavce 1 je stanovisko přezkumné komise jmenované rektorem. Přezkumná komise má 7 členů. Rektor ustanoví komisi při zohlednění požadavků § 47c odst. 6 zákona tak, aby většina jejích členů působila v relevantní oblasti vzdělávání či oblasti příbuzné a jedním z jejích členů byl student navržený předsedou AS fakulty.

Část osmá
Zaměstnanci MU

Článek 39
Akademičtí pracovníci

(1) Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci MU vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost.

(2) Na výuce se na MU podílejí i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(3) Akademičtí pracovníci jsou v pracovněprávních vztazích k MU.

(4) Pokud akademický pracovník vykonává svou činnost na více součástech MU, rozhoduje o jeho pracovněprávních otázkách děkan, respektive ředitel té součásti, na které akademický pracovník vykonává větší díl své činnosti, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že tento díl činnosti je na dotčených fakultách stejný, rozhoduje o pracovněprávních otázkách akademického pracovníka děkan té fakulty, která je v seznamu fakult (čl. 14 odst. 2) uvedena na prvním místě, pokud není dohodnuto jinak.

(5) Odměňování akademických pracovníků upravuje Vnitřní mzdový předpis MU jakožto vnitřní předpis MU (§ 17 odst. 1 písm. d) zákona).

(6) Akademickým pracovníkům lze poskytnout na jejich žádost tvůrčí volno za podmínek stanovených v § 76 zákona a ve vnitřních předpisech a ostatních předpisech MU.

Článek 40
Docenti a profesoři

(1) Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení, v němž se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací. Dále se hodnotí jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. Příslušné habilitační řízení, které se zahajuje na návrh uchazeče, upravují § 72 a 75 zákona.

(2) Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh VR MU podaný prostřednictvím ministra. Příslušné řízení ke jmenování profesorem upravují § 74 a 75 zákona.

(3) Na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se správní řád nevztahuje.

(4) Oprávnění MU konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru podléhá akreditaci, kterou uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství podle § 82 zákona. Seznam akreditovaných oborů, ve kterých je MU oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek MU.

(5) Podrobnosti postupu při habilitačním řízení, řízení ke jmenování profesorem stanoví Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem MU jakožto vnitřní předpis MU (§ 17 odst. 1 písm. k) zákona).

(6) MU stanoví poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením, respektive poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem.

Článek 41
Řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem

(1) Rektor rozhoduje v řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem v případě habilitačních řízení, která se konala na MU (§ 74a až 74c zákona).

(2) Součástí podkladů pro rozhodnutí v řízení podle odstavce 1 je stanovisko přezkumné komise jmenované rektorem. Přezkumná komise má 5 členů, z nichž jednoho jmenuje na návrh ministra, a většina členů komise nejsou zaměstnanci MU.

(3) Podrobnosti stanoví Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem MU.

Článek 42
Hostující profesoři

(1) Na MU mohou v postavení obdobném s akademickými pracovníky působit hostující profesoři.

(2) Rozsah působení a právní vztahy hostujících profesorů k MU jsou upraveny smluvně. Smlouvu sjednává příslušný zaměstnanec (rektor,děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu).

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně i pro další hostující vyučující a výzkumníky.

Článek 43
Emeritní profesoři

(1) Bývalému akademickému pracovníkovi MU s titulem profesor, který se svou celoživotní pedagogickou a vědeckou činností mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj MU nebo její součásti, může být přiznán status emeritního profesora.

(2) Emeritní profesor je čestným členem akademické obce MU s právem podílet se na jejích aktivitách.

Článek 44
Výběrová řízení

(1) Pracovní místa akademických pracovníků na MU se obsazují na základě výběrového řízení. Od výběrového řízení lze upustit za podmínek stanovených v § 77 zákona.

(2) Výběrovým řízením se mohou obsazovat i pracovní místa odborných a dalších zaměstnanců MU.

(3) Pravidla pro výběrová řízení upravuje Řád výběrového řízení MU jakožto vnitřní předpis MU (§ 17 odst. 1 písm. f) zákona.

Článek 45
Ostatní zaměstnanci

(1) Kromě členů akademické obce MU (čl. 3) působí na MU další zaměstnanci, kteří se podílejí na vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti nebo zajišťují další odborné, administrativní, správní, ekonomické a technické činnosti nezbytné pro naplnění poslání MU.

(2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou v pracovněprávních vztazích k MU.

(3) Odměňování ostatních zaměstnanců upravuje Vnitřní mzdový předpis MU jakožto vnitřní předpis MU (§ 17 odst. 1 písm. d) zákona).

Článek 46
Etika jednání zaměstnanců

(1) Základní etické požadavky na jednání zaměstnanců MU související s jejich odbornými a akademickými aktivitami, především se vzdělávací, výzkumnou a hodnotitelskou či expertní činností shrnuje Etický kodex MU (dále jen „Etický kodex“).

(2) Případy porušení Etického kodexu mohou být se zřetelem ke své povaze, jakož i dalším okolnostem případu, posouzeny jako porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k pracovníkem vykonávané práci, případně jako neplnění požadavků pro řádný výkon práce.

Část devátá
Pravidla hospodaření MU

Článek 47
Rozpočet

(1) MU sestavuje svůj rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Způsob sestavování rozpočtu stanoví § 18 zákona.

(2) Rozpočet je v rámci MU vypracováván podle hospodářských středisek (dále jen „HS“), jimiž jsou fakulty, vysokoškolské ústavy a další samostatně hospodařící pracoviště, která jsou určena v Organizačním řádu MU. Využívání finančních prostředků se řídí pravidly sestavování rozpočtu, která vydává rektor.

(3) Pravidla rozdělení příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“) projednává na návrh rektora AS MU a zaujímá k nim stanovisko.

(4) Rozpočet MU schvalují AS MU a Správní rada MU na návrh rektora na období počínající 1. lednem a končící 31. prosincem kalendářního roku postupem dle § 9 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 2 písm. b) zákona. Po 1. lednu se rozpočtové hospodaření až do schválení rozpočtu MU řídí rozpočtovým provizoriem, v jehož rámci lze uskutečnit měsíčně výdaje až do výše jedné dvanáctiny výdajů minulého kalendářního roku. Rektor je oprávněn činit nezbytná opatření k zajištění rozpočtového hospodaření a podle výhledu aktuálního roku částky určené podle předchozí věty zvýšit nebo snížit.

(5) Rozpočet fakulty schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty. Příslušná fakulta s finančními prostředky, jimiž disponuje na základě pravidel vydaných dle odstavce 3, nakládá v přiděleném rozsahu samostatně.

(6) K návrhu rozpočtu vysokoškolského ústavu se na návrh jeho ředitele vyjadřuje vědecká rada vysokoškolského ústavu. Rozpočet vysokoškolského ústavu nebo univerzitního zařízení, které je HS, schvaluje rektor.

Článek 48
Majetek, nakládání s majetkem

(1) MU vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena, a k činnostem, které vykonává v doplňkové činnosti (§ 19 odst. 1 zákona).

(2) Při nakládání s majetkem MU, zejména při nabývání a převádění tohoto majetku, za ni jedná a rozhoduje:

    a) rektor ve věcech uvedených v § 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona a při nakládání s dary a předměty kulturní hodnoty, pokud nejsou určeny pro konkrétní fakultu, případně pro další součásti MU, jakož i v dalších věcech, které si vyhradí;

    b) kvestor, případně v rozsahu stanoveném opatřením rektora nebo kvestora jiný zaměstnanec, ve věcech, které nejsou uvedeny v písmenech a) a c);

    c) děkan, případně v rozsahu stanoveném Statutem a opatřením děkana dané fakulty tajemník fakulty, respektive ředitel vysokoškolského ústavu nebo jiné součásti MU, která je HS podle čl. 47 odst. 2, ve věcech majetku, se kterým je oprávněn hospodařit, jde-li:

        i) o nakládání s movitými věcmi v rámci svých finančních zdrojů, včetně likvidace neupotřebitelného movitého majetku,

        ii) o jednání o věcech souvisejících s řádným hospodařením se svěřeným nemovitým a movitým majetkem v rámci svých finančních zdrojů,

        iii) o pronájem nebytových prostor, popřípadě nemovitostí, pokud doba trvání pronájmu nepřesáhne pro jednotlivý případ jeden měsíc.

Článek 49
Hospodaření

(1) Hospodaření MU a způsob účtování je upraveno v § 20 zákona.

(2) MU hospodaří jako jedna účetní jednotka, přičemž pro vnitřní potřebu sledování a vyhodnocování nákladů a výnosů se člení na HS (čl. 47 odst. 2).

(3) Za výsledky hospodaření, dodržení podmínek použití přidělených prostředků a případné vypořádání dotací se státním rozpočtem je rektorovi odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec HS.

Článek 50
Hospodaření s finančními fondy

(1) Prostředky rezervního fondu (dále jen „RF“) vytvářené dle § 18 odst. 7 zákona lze použít:

    a) na krytí ztrát z minulých účetních období, a v případě, že byla uhrazena případná ztráta v minulých účetních obdobích, též

    b) k úhradě sankcí a ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků (např. jako zdroje pro předfinancování projektů),

    c) k převodu do jiného fondu (fond reprodukce investičního majetku, fond odměn, fond provozních prostředků).

(2) Prostředky stipendijního fondu (dále jen „StipF“) vytvářené dle § 18 odst. 7 zákona lze použít k výplatám stipendií v souladu se Stipendijním řádem MU.

(3) Prostředky fondu odměn (dále jen „FO“) vytvářené dle § 18 odst. 7 zákona lze použít:

    a) k výplatě odměn v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem MU,

    b) jako doplňkového zdroje financování mezd,

    c) k financování souvisejících odvodů (zejména pojistné na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nákladů na tvorbu sociálního fondu),

    d) k převodu do jiného fondu (fond reprodukce investičního majetku, RF, fond provozních prostředků).

(4) Prostředky fondu reprodukce investičního majetku (dále jen „FRIM“) vytvářené dle § 18 odst. 7 zákona lze použít:

    a) na pořízení dlouhodobého majetku,

    b) k úhradě splátek úvěrů a půjček na pořízení dlouhodobého majetku, a to včetně úroků z těchto úvěrů a půjček,

    c) pro vklady do právnických osob a úhradu nákladů MU na zřízení právnických osob,

    d) jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého majetku,

    e) k převodu do jiného fondu (RF, FO, fond provozních prostředků).

(5) Prostředky převedené do fondu účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP“) vytvářené dle § 18 odst. 9 zákona musí být v následujícím období použity výhradně k účelu, pro který byly původně poskytnuty, tj. dle původně schválené rozpočtové skladby nákladu, respektive se zohledněním změn schválených rozpočtových položek, které byly poskytovatelem povoleny v podmínkách použití dotace pro příslušný kalendářní rok.

(6) Prostředky sociálního fondu (dále jen „SocF“) vytvářené dle § 18 odst. 12 zákona mohou být použity prvotně na krytí příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců. Zůstatky SocF mohou být rovněž použity jako příspěvek zaměstnavatele na stravování, na úhradu nákladů spojených s péčí o zdraví, s odborným rozvojem a vzděláváním zaměstnanců a s dalšími aktivitami vyplývajícími ze strategického záměru MU, zejména v souladu s kolektivní smlouvou.

(7) Prostředky fondu provozních prostředků (dále jen „FPP“) vytvářené dle § 18 odst. 7 zákona lze použít zejména:

    a) jako doplňkového zdroje financování potřeb MU,

    b) k převodu do jiného fondu (RF, FO, FRIM).

(8) Prostředky na fondech spravuje MU. Jejich užití hospodářskými středisky odpovídá tomu, jak byly fondy z hospodaření těchto středisek vytvořeny. Konkrétní rozdělení dílčího zisku po zdanění stanoví rektor na základě návrhu vedoucích hospodářských středisek.

Část desátá
Symboly MU a její akademické obřady

Článek 51
Insignie, taláry

(1) Vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů (dále jen „akademičtí funkcionáři“) při slavnostních příležitostech jsou akademické insignie MU a jejích fakult (akademická žezla a řetězy) a taláry.

(2) Pravidla pro užívání akademických insignií a talárů a pro konání akademických obřadů na MU tvoří Přílohu č. 4.

Článek 52
Akademické obřady

(1) Rektor a děkani jsou uváděni do svých funkcí zpravidla slavnostní inaugurací za účasti členů příslušné akademické obce a pozvaných hostí. Při této příležitosti rektor nebo děkan prosloví inaugurační řeč.

(2) Imatrikulace je slavnostní akt přijetí studentů do akademické obce MU.

(3) Promoce je slavnostní akt, při kterém akademičtí funkcionáři odevzdají absolventům studijních programů vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Dále jsou promovány osoby vyznamenané čestnou vědeckou hodností „doctor honoris causa“.

(4) Docentům, kteří úspěšně ukončili habilitační řízení na MU, jsou jmenovací dekrety předávány v rámci slavnostního aktu.

(5) Průběh inaugurací, imatrikulací, promocí a dalších slavnostních aktů stanoví rektor.

(6) Znění imatrikulačních a promočních slibů studentů a absolventů studijních programů (sponze) jsou uvedeny ve statutech fakult.

Článek 53
Čestné vědecké hodnosti a tituly, medaile a ceny

(1) MU uděluje svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zasloužily o její rozvoj nebo významně přispěly k rozvoji vědy a vzdělanosti, čestné vědecké hodnosti a tituly, medaile a ceny MU.

(2) Čestnou vědeckou hodnost „doctor honoris causa“, lze ocenit vynikající osobnost, jejíž tvůrčí přínos k rozvoji vědy a kultury je mezinárodně uznáván.

(3) Udělení ocenění, která jsou uvedena v odstavci 1, nezakládá žádné majetkové ani pracovněprávní nároky.

(4) Bližší podrobnosti o udělování ocenění uvedených v odstavci 1 stanoví rektor.

Část jedenáctá
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 54
Společná ustanovení

(1) Součástí tohoto Statutu jsou tyto přílohy:

    a) Příloha č. 1 – Způsob projednávání a přijetí návrhu na jmenování rektora,

    b) Příloha č. 2 – Poplatky spojené se studiem,

    c) Příloha č. 3 – Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob,

    d) Příloha č. 4 – Pravidla pro užívání akademických insignií a talárů a pro konání akademických obřadů na MU.

(2) Vnitřními předpisy MU kromě tohoto Statutu jsou:

    a) Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity,

    b) Jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity,

    c) Jednací řád Vědecké rady Masarykovy univerzity,

    d) Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity,

    e) Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity,

    f) Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity,

    g) Stipendijní řád Masarykovy univerzity,

    h) Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity,

    i) Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity,

    j) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě,

    k) Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Masarykově univerzitě,

    l) Pracovní řád Masarykovy univerzity,

    m) Řád kvality studijních programů Masarykovy univerzity,

    n) Disciplinární řád pro studenty Masarykovy univerzity,

    o) Řád rigorózního řízení Masarykovy univerzity.

Článek 55
Přechodná ustanovení

(1) Pro první jmenování ostatních členů RVH MU(čl. 9 odst. 3) platí, že 4 členové jsou jmenováni na šestileté funkční období, 4 členové na čtyřleté funkční období a 4 členové na dvouleté funkční období. Funkční období jednotlivých členů se určí losem. Ustanovení čl. 9 odst. 3 se použije analogicky s tím, že student je jmenován na dva roky.

(2) Po dobu, kdy je v souladu s čl. 2 bodu 4 zákona č. 137/2016 Sb. zachováno členění studijních programů na studijní obory, se ustanovení tohoto Statutu o studijních programech ve smyslu § 44 až 47 zákona použijí přiměřeně.

(3) Odkazuje-li vnitřní předpis nebo ostatní předpis MU či její součásti na statut účinný před nabytím účinnosti tohoto Statutu, uplatní se odkaz na příslušná ustanovení tohoto Statutu.

Článek 56
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Statut MU registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 10. června 1999 pod čj. 23 183/99-30, ve znění pozdějších změn a doplňků, s výjimkou článku 12 přílohy č. 6, který pozbude platnosti dnem 31. 8. 2017.

(2) Tento Statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona AS MU dne 3. 10. 2016.

(3) Tento Statut nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Tento Statut nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MU s výjimkou článku 9 přílohy č. 2, který nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.

***

I. Změny Statutu Masarykovy univerzity byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem MU dne 6. května 2019.

I. Změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 a 5 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

I. Změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají účinnosti dnem 1. července 2019.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor

***

II. změny Statutu Masarykovy univerzity byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem MU dne 4. května 2020.

II. změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 a 5 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

II. změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají účinnosti dnem 1. července 2020.

***

III. změny Statutu Masarykovy univerzity byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem MU dne 7. prosince 2020.

III. změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 a 5 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

III. změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

***

IV. změny Statutu Masarykovy univerzity byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem MU dne 6. června 2022.

IV. změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 a 5 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

IV. změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají účinnosti dnem 1. září 2022.

***

V. změny Statutu Masarykovy univerzity byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem MU dne 6. listopadu 2023.

V. změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 a 5 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V. změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2023.

***

VII. změna Statutu Masarykovy univerzity byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 8. dubna 2024.

VII. změna Statutu Masarykovy univerzity nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

VII. změna Statutu Masarykovy univerzity nabývá účinnosti 1. května 2024.

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor

 

Příloha č. 1 ke Statutu MU

Způsob projednávání a přijetí návrhu na jmenování rektora

(1) AS MU se usnáší o návrhu na jmenování rektora na svém zasedání, a to volbou ve formě tajného hlasování.

(2) Volbu kandidáta na funkci rektora vyhlašuje AS MU nejméně tři měsíce před uplynutím funkčního období rektora. Připravuje a řídí ji pětičlenná volební komise, zřízená k tomuto účelu AS MU. Členy volební komise včetně jejího předsedy volí AS MU formou tajného hlasování ze svého středu, a to tak, aby dva její členové byli členy studentské komory AS MU.

(3) Volební komise připraví harmonogram volby a pravidla pro předkládání návrhů na kandidáty na funkci rektora, a to v souladu s požadavky obsaženými v usnesení AS MU o vyhlášení volby, existují-li takové, a s případnou pomocí určeného pracoviště rektorátu MU. Nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne vyhlášení volby podle odstavce 2 seznámí volební komise akademickou obec MU s pravidly pro předkládání návrhů kandidátů na funkci rektora a s harmonogramem volby. Komise je povinna činit zápisy o svých úkonech majících význam pro průběh a výsledek volby. Ty po ukončení volby podepsané předsedou předá společně s dalšími relevantními podklady určenému pracovišti rektorátu MU.

(4) Kandidáti na funkci rektora se osobně představí akademické obci MU na zasedání AS MU, kde přednesou svůj program.

(5) AS MU je způsobilý usnášet se o návrhu na funkci rektora podle odstavce 1, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů AS MU. Přítomnost podle věty první se posuzuje podle počtu hlasovacích lístků jmenovitě předaných volební komisí jednotlivým členům, na něž bezprostředně navazuje provedení volby. Do okamžiku provedení volby posledním členem AS MU, kterému byl předán hlasovací lístek podle věty druhé, se má za to, že všichni členové, kteří provedli volbu v dřívějším pořadí, jsou volbě stále přítomni. Každý přítomný člen AS MU má jeden hlas. Návrh na jmenování rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS MU.

(6) V případě, že žádný z kandidátů na funkci rektora neobdrží potřebný počet hlasů uvedený v odstavci 5, postupují do dalšího volebního kola dva z kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů pro více než dva na prvním místě, nebo pro dva či více kandidátů na druhém místě, postupují všichni tito kandidáti do druhého kola.

(7) V případě, že ani ve druhém kole nezíská žádný z kandidátů na funkci rektora souhlas nadpoloviční většiny všech členů AS MU, uskuteční se třetí kolo, a to nejdříve za sedm a nejpozději za deset kalendářních dní. Do třetího kola postupují kandidáti dle pravidel uvedených v odstavci 6.

(8) Není-li AS MU přijat návrh na jmenování rektora ani postupem podle odstavce 7, vyhlásí AS MU bez zbytečného odkladu novou volbu. Nová volba kandidáta na funkci rektora se může uskutečnit nejdříve po uplynutí jednoho měsíce od třetího kola předchozí volby.

 

Příloha č. 2 ke Statutu MU

Poplatky spojené se studiem

Část první
Předmět úpravy

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)  Tato příloha konkretizuje práva a povinnosti uchazečů o přijetí, studentů a zaměstnanců MU spojená s výpočtem, výběrem a evidencí poplatků spojených se studiem na MU a v souladu s § 58 odst. 5 zákona určuje pravidla pro stanovení výše, formu placení a splatnost poplatků.

(2)  Poplatky spojenými se studiem podle této Přílohy se rozumí:

    a)  poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona (dále jen „poplatek za přijímací řízení“),

    b)  poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do studijního programu v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona (dále jen „poplatek za přijímací řízení do studia v cizím jazyce“),

    c)  poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona,

    d)  poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona,

    e)  poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu podle § 48 odst. 7 zákona (dále jen „poplatek za ověření zahraničního vzdělání“).

Článek 2
Vymezení některých pojmů

(1)  Standardní dobou studia se rozumí standardní doba studia uvedená u akreditovaného studijního programu, do kterého je student zapsán; posuzuje se u konkrétního studijního programu samostatně a počíná dnem zápisu do studia.

(2)  Typem studijního programu je podle § 2 odst. 1 zákona typ bakalářský, magisterský a doktorský.

(3)  Studijním programem stejného typu podle § 58 odst. 3 zákona je pro bakalářský studijní program pouze studijní program bakalářský, pro magisterský studijní program pouze magisterský a magisterský navazující studijní program a pro magisterský navazující studijní program pouze magisterský a magisterský navazující studijní program.

Část druhá
Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením

Článek 3
Poplatek za přijímací řízení

(1)  Poplatek za přijímací řízení jsou povinni hradit uchazeči o studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech akreditovaných na MU.

(2)  Poplatek za přijímací řízení se hradí vždy za každou podanou přihlášku, pokud děkan nestanoví jinak.

(3)  Poplatek za přijímací řízení činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Článek 4
Poplatek za přijímací řízení do studia v cizím jazyce

(1)  Poplatek za přijímací řízení do studia v cizím jazyce jsou povinni hradit uchazeči o studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce akreditovaných na MU.

(2)  Poplatek za přijímací řízení do studia v cizím jazyce se hradí vždy za každou podanou přihlášku do studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce, pokud děkan nestanoví jinak.

Článek 5
Stanovení výše poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením 

Výši poplatku za přijímací řízení podle čl. 3 a výši poplatku za přijímací řízení do studia v cizím jazyce podle čl. 4 pro konkrétní fakultu MU určí děkan fakulty opatřením, a to nejpozději do 15. února kalendářního roku, ve kterém bude přijímací řízení zahájeno.

Část třetí
Poplatek za studium

Článek 6
Poplatek za studium

(1)  Poplatek za studium je povinen platit student, který studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než je standardní doba tohoto studia (čl. 2 odst. 1) zvětšená o jeden rok.

(2)  Pro posuzování překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok podle odstavce 1 se k době odstudované v aktuálním studijním programu připočítávají rovněž všechna časová období odstudovaná studentem ve všech bakalářských nebo magisterských studijních programech ukončených jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona, která nejsou souběžná se studiem v aktuálním studijním programu, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu (čl. 2 odst. 2 a 3). Studoval-li student v určitém časovém období souběžně ve více studijních programech ukončených jinak než řádně, připočítává se toto období vždy pouze jednou. Doba, po kterou bylo studium přerušeno, a uznaná doba rodičovství (§ 21 odst. 1 písm. f) zákona) se nezapočítávají.

Článek 7
Vstupní data pro stanovení poplatku za studium

(1)  Vstupními daty pro stanovení povinnosti platit poplatek za studium jsou údaje:

    a)  přímo evidované v matrice studentů (dále jen „studijní evidence“) na MU,

    b)  předané z matrik studentů ostatních vysokých škol v České republice cestou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

    c)  doplněné a opravené na základě sdělení studenta.

(2)  Právo zadávat data uvedená v odstavci 1 písm. a) a c) do studijní evidence mají pouze osoby pověřené správou osobních údajů studenta (dále jen „správce studijní evidence“).

(3)  Student má právo bezprostředního přístupu ke svým údajům uvedeným v odstavci 1, není však oprávněn tyto údaje samostatně měnit.

(4)  Student má právo požadovat od správce studijní evidence opravu údajů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) na základě podkladů prokazujících správné znění těchto údajů.

(5)  Student je povinen bez zbytečného odkladu upozornit na nesprávnosti, které zjistil ve svých údajích uvedených v odstavci 1.

Článek 8
Povinnost platit poplatek za studium

Poplatek za studium se studentovi stanoví pro každé studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu samostatně.

Článek 9
Stanovení výše poplatku za studium

Výše poplatku za studium vyměřovaného studentovi, který ke dni vzniku konkrétní poplatkové povinnosti překročil standardní dobu svého studia zvětšenou o jeden rok:

    a)  o méně než 6 měsíců, činí 18 000,- Kč za započatých šest měsíců studia;

    b)  o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců, činí 24 000,- Kč za započatých šest měsíců studia;

    c)  o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců, činí 30 000,- Kč za započatých šest měsíců studia;

    d)  o 18 měsíců a více, činí 36 000,- Kč za každých započatých šest měsíců studia.

Článek 10
Vyměření poplatku za studium

(1)  Děkan vyměří studentovi poplatek za studium v souladu s § 58 odst. 3 a podle § 68 odst. 1 zákona za podmínek upravených touto Přílohou do 30 dnů ode dne zjištění skutečnosti, že studentovi vznikla povinnost platit poplatek za studium, a to vždy na 6 měsíců ode dne vzniku konkrétní poplatkové povinnosti.

(2)  Vydání rozhodnutí je v souladu s § 68 odst. 3 zákona prvním úkonem v řízení.

(3)  Podkladem pro rozhodnutí o vyměření poplatku za studium jsou vstupní data uvedená v čl. 7 odst. 1.

Článek 11
Řízení o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

(1)  Student má právo podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium podle § 58 odst. 3 zákona, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

(2)  Součástí odvolání podle odstavce 1 může být i žádost o snížení, prominutí nebo odložení splatnosti poplatku za studium. K žádosti je student povinen doložit podklady prokazující důvody, na které se odvolává.

(3)  Podání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium má odkladný účinek pro splatnost tohoto poplatku.

(4)  Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium se podává děkanovi. Ten může sám odvolání pouze vyhovět a své rozhodnutí změnit nebo zrušit z důvodu rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti. Jinak odvolání předá k rozhodnutí rektorovi.

(5)  Rektor zruší rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti.

(6)  Rektor, i když nevyhoví odvolání studenta a rozhodnutí o vyměření poplatku za studium postupem podle odstavce 5 nezruší, může poplatek prominout, snížit nebo odložit jeho splatnost. Žádostí studenta nebo případným stanoviskem děkana přitom není vázán. Rektor při tomto rozhodování dbá na rovné zacházení a zajištění předvídatelnosti v rozhodování jakož i na to, aby přijaté řešení odpovídalo okolnostem vzniku poplatkové povinnosti. Přihlíží při tom k důvodům zvláštního zřetele hodným. Těmito důvody jsou zejména studijní výsledky, reprezentace školy, sociální a zdravotní situace a rodinné důvody.

Část čtvrtá
Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce

Článek 12

Student studující ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je povinen platit poplatek podle § 58 odst. 4 zákona.

Článek 13
Stanovení výše poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce

Výši poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle čl. 12 pro konkrétní fakultu MU určí děkan fakulty opatřením s přihlédnutím zejména k ekonomické náročnosti studia, nákladům na zajištění kvality studia a aktuální situaci v obdobné oblasti vzdělávání, a to nejpozději do 15. února předchozího akademického roku.

Část pátá
Poplatek za ověření zahraničního vzdělání

Článek 14

(1)  Poplatek za ověření zahraničního vzdělání jsou povinni hradit uchazeči o studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech akreditovaných na MU, kteří prokazují splnění podmínky pro přijetí ke studiu zahraničním dokladem o vzdělání podle § 48 odst. 4 písm. d) nebo odst. 5 písm. c) zákona.

(2)  Poplatek za ověření zahraničního vzdělání činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Článek 15
Stanovení výše poplatku za ověření zahraničního vzdělání

Výši poplatku za ověře ní zahraničního vzdělání podle čl. 14 pro konkrétní fakultu MU určí děkan opatřením, a to nejpozději do 15. února kalendářního roku, ve kterém bude přijímací řízení zahájeno.

Část šestá
Společná ustanovení

Článek 16

Výše poplatků spojených se studiem pro následující akademický rok stanovená podle čl. 5, 9, 13 a 15 bude zveřejněna ve veřejné části internetových stránek jednotlivých fakult a MU, a to nejpozději poslední den lhůty stanovené pro podávání přihlášek ke studiu.

Článek 17
Splatnost poplatků spojených se studiem

(1)  Poplatek za přijímací řízení a za přijímací řízení v cizím jazyce je splatný nejpozději v den podání přihlášky ke studiu.

(2)  Poplatek za studium je splatný ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku, nejméně však 30 dnů ode dne nabytí právní moci.

(3)  Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je splatný ve lhůtě 30 dní od zápisu ke studiu do programu uskutečňovaného v cizím jazyce, pokud děkan nestanoví jinak.

(4)  Poplatek za ověření zahraničního vzdělání je splatný nejpozději v den předložení dokladů specifikovaných v ustanovení § 48 odst. 4 a 5 zákona , pokud děkan nestanoví jinak.

Článek 18
Forma placení poplatků spojených se studiem

Poplatek spojený se studiem se hradí převodem na bankovní účet MU.

Článek 19
Disciplinární přestupek

(1)  Porušení povinností stanovených v čl. 7 odst. 5 a nezaplacení vyměřeného poplatku za studium může být považováno za disciplinární přestupek podle § 64 zákona.

(2)  Správce studijní evidence je povinen předložit děkanovi fakulty, která uskutečňuje studijní program, pro který je poplatek za studium vyměřován, podnět k zahájení disciplinárního řízení, a to ve lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty stanovené pro splatnost poplatku podle čl. 17.

 

Příloha č. 3 ke Statutu MU

Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)  Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob (dále jen „pravidla“) rámcově upravují právní vztahy související s účastí MU v jiných právnických osobách z hlediska nepeněžitých a peněžitých vkladů do nich vložených v souladu se zvláštními právními předpisy.

(2)  Tato pravidla se vydávají na základě zmocňujícího ustanovení § 20 odst. 3 zákona.

Článek 2
Základní ustanovení

(1)  MU může vkládat peněžité či nepeněžité vklady do takových právnických osob, jejichž předmět činnosti navazuje na vzdělávací a tvůrčí činností MU nebo se jedná o činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku MU.

(2)  MU není oprávněna stát se společníkem veřejných obchodních společností nebo komplementářem komanditních společností. MU rovněž nesmí nabývat akcie obchodních korporací s výjimkou případů uvedených v § 19 odst. 3 zákona.

(3)  Peněžitým vkladem se rozumí souhrn peněžních prostředků, které se MU zavazuje vložit do právnické osoby za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v této právnické osobě. Peněžitým vkladem nesmí být peněžité prostředky, které MU obdrží jako příspěvek podle § 18 odst. 3 nebo dotaci podle § 18 odst. 5 zákona.

(4)  Nepeněžitým vkladem se rozumí souhrn jiných penězi ocenitelných hodnot, které se MU zavazuje vložit do právnické osoby za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v této právnické osobě. Nepeněžitým vkladem nesmí být nemovitý majetek, který MU nabyla do svého vlastnictví z vlastnictví státu.

Článek 3
Návrh na založení jiné právnické osoby nebo vložení vkladu do právnické osoby

(1)  Návrh na založení jiné právnické osoby nebo vložení peněžitého nebo nepeněžitého vkladu do této nebo jiné právnické osoby (dále jen „návrh“) mohou rektorovi předložit prorektoři, kvestor, děkani, ředitelé vysokoškolských ústavů nebo ředitelé univerzitních zařízení.

(2)  Návrh musí obsahovat zejména:

    a)  specifikaci důvodů, účelu a cílů založení právnické osoby, respektive získání účasti v této právnické osobě;

    b)  právní rozbor kroků potřebných k založení právnické osoby, respektive k získání účasti v této právnické osobě;

    c)  podnikatelský záměr, návrh zahajovací rozvahy a zakladatelské listiny případně společenské smlouvy nebo jiného zakladatelského dokumentu zakládané právnické osoby, respektive údaje o majetku a výsledcích hospodaření již existující právnické osoby, v níž má MU získat účast, včetně ekonomického posouzení přínosu budoucí majetkové účasti MU v této právnické osobě;

    d)  podrobnou specifikaci vkladu, který má MU do této právnické osoby vložit;

    e)  specifikaci materiálního a nemateriálního přínosu, který může MU z činnosti této právnické osoby získat;

    f)  posouzení návratnosti vložené investice;

    g)  audit hospodaření, respektive komplexní prověření (due diligence) hospodaření;

    h)  specifikaci rolí a přínosu v právnické osobě;

    i)  prověření bezúhonnosti a potenciálního konfliktu zájmu a propojenosti jednotlivých společníků či účastníků v právnické osobě.

(3)  V případě, že vlastnická struktura předpokládá účast jiných fyzických nebo právnických osob, obsahuje návrh u jednotlivých potenciálních společníků či účastníků v právnické osobě:

    a)  audit hospodaření, respektive komplexní prověření (due diligence) hospodaření;

    b)  specifikaci rolí a přínosu v právnické osobě;

    c)  prověření bezúhonnosti a potenciálního konfliktu zájmu a propojenosti jednotlivých společníků či účastníků v právnické osobě.

(4)  Vznikne-li v právnické osobě, ve které má MU účast, návrh na změnu právní formy, na změnu výše základního kapitálu, návrh na změnu výše nebo struktury peněžitého nebo nepeněžitého vkladu do této právnické osoby nebo návrh na jiné změny, které by měly vliv na postavení MU, předloží zástupci MU, kteří vykonávají funkce ve statutárním orgánu této právnické osoby, rektorovi potřebné podklady. Odstavce 2 a 3 se přitom použijí přiměřeně.

(5)  Návrh předložený podle odstavce 4, s nímž rektor na základě ekonomického a právního posouzení vysloví souhlas, předkládá k vyjádření AS MU.

(6)  Po vyjádření AS MU podle odstavce 5 předkládá rektor návrh spolu s vyjádřením AS MU Správní radě MU s žádostí o vydání předchozího písemného souhlasu.

(7)  O založení právnické osoby, změně její formy a o peněžitém nebo nepeněžitém vkladu do této nebo jiné právnické osoby rozhoduje po vydání předchozího písemného souhlasu Správní rady MU podle odstavce 6 a po oznámení této skutečnosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR rektor.

Článek 4
Osoby jednající za MU v orgánech právnických osob, v nichž má MU účast

(1)  Při výkonu práv a povinností, které MU plynou z účasti v právnické osobě, je osobou oprávněnou jednat za MU rektor. Rektor může k jednání za MU zplnomocnit další osobu nebo osoby, a to písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu oprávnění zmocněnce.

(2)  Pokud je k tomu MU oprávněna, navrhuje rektor své zástupce ke jmenování nebo zvolení statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, případně členem jiného orgánu právnické osoby, v níž má MU účast, (dále jen „navrhované osoby“). Při výběru navrhovaných osob se přihlíží k odbornému zaměření těchto osob vzhledem k předmětu činnosti právnické osoby, do jejíchž orgánů jsou navrhovány, a splnění podmínek uvedených v § 46 zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

(3)  S navrhovanými osobami uvedenými v odstavci 2 uzavře rektor dohodu, jejíž součástí bude:

    a)  závazek navrhované osoby v orgánech, do nichž byla MU navržena, chránit práva, oprávněné zájmy a dobré jméno MU po celou dobu výkonu funkce,

    b)  závazek navrhované osoby pravidelně informovat rektora nebo příslušného zmocněnce rektora podle odstavce 1 o aktuálních otázkách souvisejících s právnickou osobou, do jejíchž orgánů byla navržena, a řídit se tomto smyslu jeho pokyny a

    c)  odpovídající sankce pro navrhované osoby v případě nesplnění závazků uvedených v písmenech a) a b), a to i v případě, že navrhovaná osoba v průběhu výkonu funkce ukončí s MU pracovněprávní vztah.

(4)  Rektor nebo zmocněnci rektora podle odstavce 1 vypracovávají nejméně jednou ročně zprávy o činnosti a hospodaření veškerých právnických osob, v nichž má MU účast.

(5)  Nejméně jednou ročně předloží rektor AS MU souhrnnou zprávu o činnosti a hospodaření právnických osob, v nichž má MU účast.

 

Příloha č. 4 ke Statutu MU

Pravidla pro užívání akademických insignií a talárů a pro konání akademických obřadů na MU

Část první
Přehled a popis insignií a talárů MU

Článek 1

Vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti akademických funkcionářů při slavnostních příležitostech jsou akademické insignie a taláry akademických funkcionářů.

Článek 2
Žezla

(1) Rektorské žezlo – délka žezla 125 cm, hlavici tvoří český lev se slovenským znakem na prsním štítku nad kalichem a moravskou a slezskou orlicí, zlacené stříbro, dřík zdoben záhnědami, autoři V. Rada a L. Bartoníček (1938).

(2) Žezlo Právnické fakulty MU – délka žezla 110 cm, hlavici tvoří alegorická postava Spravedlnosti s mečem na podstavci tvořeném koulí a liliovým kalichem, zlacené stříbro a stříbro, dřík zdoben růženíny, autoři V. Rada a L. Bartoníček (1938).

(3) Žezlo Lékařské fakulty MU – délka žezla 107 cm, hlavici tvoří Aeskulapova hůl s hadem, zlacené stříbro a stříbro, dřík zdoben karneoly, autoři V. Rada a L. Bartoníček (1938).

(4) Žezlo Přírodovědecké fakulty MU – délka žezla 111 cm, hlavici tvoří slunce s paprsky a kometou po levé straně a na prstenci měsíc s hvězdou, zlacené stříbro, dřík zdoben vltavíny, autoři V. Rada a L. Bartoníček (1938).

(5) Žezlo Filozofické fakulty MU – délka žezla 109 cm, hlavici tvoří páskový globus se sovou na rozevřené knize, zlacené stříbro, dřík zdoben ametysty, autoři V. Rada a L. Bartoníček (1938).

(6) Žezlo Pedagogické fakulty MU – délka žezla 106 cm, hlavici tvoří hořící pochodeň na základně miskovitého tvaru, zlacené stříbro, dřík zdoben umělými ametysty, autor E. Milén (1950, zhotoveno 1967).

(7) Žezlo Farmaceutické fakulty MU – délka žezla 112 cm, hlavici tvoří kalich, kolem něj je ovinutý had a vnější plochu zdobí ornamentální reliéfy léčivých rostlin, autor Karel Zeman (1999).

(8) Žezlo Ekonomicko-správní fakulty MU – délka žezla 113 cm, hlavici tvoří Merkurova přilba, zlacené stříbro a stříbro, dřík zdoben topasy, autor M. Vitanovský (1995).

(9) Žezlo Fakulty informatiky MU – délka žezla 102 cm, hlavici tvoří mísa s Prométheovým ohněm, zlacený bronz, hlavice i dřík zdobeny jantary, autor J. Gargulák (2007).

(10) Žezlo Fakulty sociálních studií MU – délka žezla 106 cm, hlavici tvoří pohár jakožto interaktivní prostor mezi dvěma profily tváří, do víka zapuštěn broušený křišťál, zlacená mosaz, dřík zdobený almandiny a chryzoprasy, autor L. Joanidis (2004).

(11) Žezlo Fakulty sportovních studií MU – délka žezla 107 cm, hlavici tvoří medaile, na jejímž aversu jsou stylizovaná písmena F, S a S, a na reversu nápis KALOKAGATHIA, rámována vavřínovým věncem zdobeným chryzoprasy, zlacená mosaz, dřík ve tvaru pochodně, autor L. Joanidis (2006).

(12) K nesení žezla je určen výhradně pedel.

Článek 3
Řetězy

(1) Řetěz je tvořen závěsem (vlastní řetěz) a medailí.

(2) Řetěz rektora:

    a) Závěs medaile rektora tvoří jednoduché obdélníkové články a kroužky, které se pravidelně střídají (po kroužku následují vždy dva články). Autory závěsů medailí jsou O. Španiel a J. Benda (1935);

    b) Medaile rektora – Ø medaile 65 mm, averz: poprsí T. G. Masaryka zprava se jménem v opisu, revers: věnovací formule T. G. Masaryka s faksimilem jeho podpisu a datum 7. 3. 1935, zlatá směs, autor O. Španiel (1935).

(3) Řetěz prorektora:

    a) Závěs medaile prorektora tvoří jednoduché obdélníkové články a kroužky, které se pravidelně střídají. Autory závěsů medailí jsou O. Španiel a J. Benda (1935);

    b) Medaile prorektora - Ø 65 mm, averz: shodný s rektorskou, revers: nápis Masarykova univerzita v Brně a střední státní znak 1. republiky, zlacené stříbro, autor O. Španiel (1935).

(4) Řetězy děkanů Právnické, Lékařské, Přírodovědecké, Filozofické, Pedagogické a Ekonomicko-správní fakulty MU:

    a) Závěsy medailí jsou shodné. Tvoří je jednoduché obdélníkové články a kroužky, které se pravidelně střídají (odchylné je řazení prvků na originálním rektorském řetězu, kde po kroužku následují vždy dva články). Autory závěsů medailí jsou O. Španiel a J. Benda (1935);

    b) Medaile děkana Právnické fakulty MU - Ø 65 mm, avers: poprsí A. Bráfa zleva se jménem v opisu, revers: liktorské pruty se sekyrou a nápis Lex dura sed lex, zlacené stříbro, autor O. Španiel (1936);

    c) Medaile děkana Lékařské fakulty MU - Ø 65 mm, avers: poprsí J. E. Purkyně zleva se jménem v opisu, revers: Aeskulapova hůl s hadem a nápis Medicinae munus - scientia de vita humana, zlacené stříbro, autor O. Španiel (1936);

    d) Medaile děkana Přírodovědecké fakulty MU - Ø 65 mm, avers: poprsí G. Mendela zleva se jménem v opisu, revers: slunce s hvězdami a nápis In natura spes et veritas, zlacené stříbro, autor O. Španiel (1936);

    e) Medaile děkana Filozofické fakulty MU - Ø 65 mm, avers: poprsí F. Palackého zleva se jménem v opisu, revers: nápis Svoji k svému a vždy dle pravdy, zlacené stříbro, autor O. Španiel (1936);

    f) Medaile děkana Pedagogické fakulty MU - Ø 65 mm, avers: poprsí J. A. Komenského zprava se jménem v opisu, revers: ruce předávající si hořící pochodeň a nápis Traditio lampadis, zlacené stříbro, autor V. A. Kovanič (1966–1967);

    g) Medaile děkana Ekonomicko-správní fakulty MU - Ø 65 mm, avers: portrét K. Engliše se jménem v opisu, revers: nápis Výkonnost, hospodárnost, solidárnost, zlacené stříbro, autor M. Vitanovský (1994).

(5) Řetěz děkana Fakulty informatiky MU:

    a) Závěs medaile je tvořen články nepravidelných tvarů, které jsou propojeny dvojicemi kroužků. Řetěz je zdoben jantary. Autorem je J. Gargulák (2007);

    b) Medaile děkana je oválného tvaru 120 x 90 mm, avers: portrét K.Gödela s faksimile jeho podpisu, revers: ligatura písmen F a I, zlacený bronz, autor J. Gargulák, 2007.

(6) Řetěz děkana Fakulty sociálních studií MU:

    a) Závěs medaile je tvořen dutými hranatými díly obdélníkového tvaru. Autorem je L. Joanidis (2004);

    b) Medaile děkana – Ø medaile 70 mm, dva profily hlavy a pohár, jednostranná, závěsná stopka je zdobena drahokamem (chryzopras), zlacená mosaz, autor L. Joanidis, 2004.

(7) Řetěz děkana Fakulty sportovních studií MU:

    a) Závěs medaile je tvořen stylizovanými lístky vavřínového věnce. Autorem je L. Joanidis (2006);

    b) Medaile děkana – Ø medaile 65 mm, avers: stylizovaná písmena F, S a S, revers: nápis KALOKAGATHIA, zlacená mosaz, autor L. Joanidis (2006).

(8) Řetěz děkana Farmaceutické fakulty MU:

    a) Závěs je tvořen články ve tvaru šestiúhelníku, připomínajícího strukturu benzenu. V polovině šestiúhelníků je na zlatě smaltovaném podkladě střídavě znázorněna struktura léčiva adamantanu a stylizovaného receptoru, které se střídají s plastikami léčivých r ostlin (divizna, třezalka, náprstník a rulík). Závěsný šestihran je zdoben třemi modrými polodrahokamy (lapis lazuli) a bílou perlou. Autorem je Karel Zeman (1999).

    b) Medaile děkana - Ø medaile 65 mm, alegorické ztvárnění farmacie v podobě ženského pol oaktu s typickými atributy oboru: hadem, kalichem a váhami a nápis „Facultas Pharmaceutica“, zlacené stříbro. Autorem je Karel Zeman (1999).

Článek 4
Taláry

(1) Níže uvedené taláry se nosí výhradně s příslušným řetězem.

    a) Talár rektora – rudý s hermelínovým límcem, rudá čapka.

    b) Taláry prorektorů – černé se sametovými límci a modrými vsadkami na předním díle, černé čapky.

    c) Taláry děkanů – černé se sametovými límci a lemováním v barvě fakulty, černé čapky.

    d) Taláry proděkanů – černé se sametovými límci, černé čapky.

    e) Talár promotora – stejný jako talár proděkana.

(2) Níže uvedené taláry se nosí bez řetězů.

    a) Talár kvestora – černý se šedým límcem a lemováním, černošedá čapka.

    b) Talár předsedy AS MU – černý se sametovým límcem a modrým lemováním, černá čapka.

    c) Taláry členů vědeckých rad, absolventů doktorských studijních programů a docentů – černé taláry bez čapky.

    d) Talár univerzitního (rektorského) pedela – černý s rudým sametovým límcem a baretem.

    e) Taláry fakultních (děkanských) pedelů – taláry a barety v barvách jednotlivých fakult.

(3) Barvy fakult:

    a) Lékařská fakulta MU – červená 

    b) Právnická fakulta MU – fialová

    c) Přírodovědecká fakulta MU – zelená

    d) Filozofická fakulta MU – azurová

    e) Pedagogická fakulta MU – oranžová

    f) Farmaceutická fakulta MU – šedomodrá

    f) Ekonomicko-správní fakulta MU – purpurová

    g) Fakulta informatiky MU – žlutá

    h) Fakulta sociálních studií MU – smaragdová

    i) Fakulta sportovních studií MU – tyrkysová.

Část druhá
Užívání insignií a talárů při akademických obřadech a slavnostech organizovaných na MU

Článek 5
Imatrikulace studentů

Tento tradiční akademický obřad znamená slavnostní přijetí studenta do akademické obce fakulty a MU. Účastní se jej rektor (prorektor), děkan, proděkani a příslušní pedelové, všichni v talárech a s insigniemi. Studenti se obřadu účastní ve společenském oděvu, obřad se koná bez hostů.

Článek 6
Promoce absolventů a slavnostní předání jmenovacích dekretů docentům

(1) Promoce j tradiční akademický obřad, při kterém se absolventům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a osobám, které úspěšně vykonaly státní rigorózní zkoušku, slavnostně předávají vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomům.

(2) Docentům, kteří se úspěšně habilitovali na MU, se jmenovací dekrety a související doklady předávají v rámci samostatného slavnostního aktu.

(3) Promocí a slavnostního aktu předání jmenovacích dekretů docentům se účastní rektor (prorektor), promotor, děkani (proděkani) a pedelové, všichni v talárech s insigniemi. Promující absolventi bakalářských, magisterských studijních programů a hosté se obřadu účastní ve společenském oděvu. Ostatní promovaní mají při obřadu černý talár.

Článek 7
Promoce při udělování čestné vědecké hodnosti a při udílení Velkých zlatých medailí MU

(1) Udělení čestné vědecké hodnosti „doctor honoris causa“ je nejvyšším vyznamenáním, které MU uděluje. Promoce se účastní: rektor, prorektoři, děkani, promotor a pedelové v talárech a s insigniemi; kvestor, předseda AS MU, členové VR MU a členové vědeckých rad fakult v talárech; předseda Správní rady MU bez taláru. Na oficiální písemné pozvání se promoce účastní zástupci českých, popřípadě i zahraničních vysokých škol a čestní hosté – představitelé veřejných a společenských institucí.

(2) Ceremoniál při udílení Velkých zlatých medailí MU je téměř shodný s ceremoniálem při udílení čestné vědecké hodnosti, zcela shodné je užití talárů a insignií. Velkou zlatou medaili lze však při významných příležitostech předat i bez úplného ceremoniálu. Předává ji v tomto případě výhradně rektor, pokud možno provázen prorektorem, děkanem nebo proděkanem, oba pouze se řetězy.

Článek 8
Inaugurace rektora a děkanů

(1) Je ze všech akademických obřadů nejvýznamnější a nejslavnostnější. Účastní se jí v talárech a s insigniemi odstupující a nastupující rektor (s řetězem pouze odstupující, který jej v průběhu obřadu předá svému nástupci), všichni děkani a pedelové. Dále se obřadu účastní v talárech předseda AS MU a kvestor. Předseda Správní rady MU, členové AS MU a členové akademických senátů fakult se inaugurace účastní bez talárů. Na oficiální písemné pozvání se promoce účastní zástupci českých, popřípadě i zahraničních vysokých škol a čestní hosté -představitelé veřejných a společenských institucí (mj. ministr, poslanci a senátoři atd.).

(2) Užívání insignií a talárů při inauguracích děkanů je obdobné jako u inaugurace rektora.

Článek 9
Další slavnostní shromáždění MU 

(1) Zahajovacího ceremoniálu Dies academicus se účastní rektor, prorektoři, děkani, předseda AS MU a pedelové, všichni v talárech a s insigniemi.

(2) Předávání osvědčení absolventům Univerzity třetího věku se děje slavnostním způsobem, účastní se ho rektor (prorektor), prorektor a pedelové, všichni v talárech a s insigniemi. Absolventi se obřadu účastní ve společenském oděvu.

(3) Při některých slavnostních shromážděních MU (např. při předávání zlatých, stříbrných a bronzových medailí MU) není užití insignií a talárů předepsáno.

Článek 9a
Užívání fanfár MU

(1) Užívání fanfár MU je vyhrazeno pouze pro slavnostní akademické obřady MU. O použití fanfár při jiných příležitostech rozhoduje rektor.

(2) Fanfáry:

     a) Rektorská fanfára – pro příchod rektora

     b) Děkanská fanf ára – pro příchod děkanů, prorektorů

     c) Fanfára příchod – pro příchod ostatních akademických funkcionářů

     d) Fanfára odchod – pro odchod všech akademických funkcionářů

     e) Slib – krátká fanfára po složení slibu (např. při promoci čestného doktora)

     f) Tuš – krátká fanfára pro významný okamžik obřadu (např. předání medaile apod.)

Část třetí
Užívání insignií a talárů při slavnostech organizovaných mimo MU

Článek 10

(1) Užití insignií a talárů mimo MU povoluje rektor, popřípadě děkan. Při stanovení rozsahu užití insignií se přihlíží k požadavkům a přáním pořadatele slavnostní příležitosti.

(2) Talár s příslušným řetězem bez žezla se užívá, pořádá-li akademický obřad jiná univerzita (inaugurace, udílení čestné vědecké hodnosti apod.), při předávání dekretů o jmenování profesorem nebo při přijetí představiteli státu, je-li talár předepsán.

(3) Řetěz bez taláru se užívá na slavnostech, které talár nevyžadují nebo nedovolují. Řetěz bez taláru se může také užívat např. na pohřbu význačného člena akademické obce.

(4) Je-li akademický funkcionář pověřen zastupováním jiného, užívá insignie příslušející zastupované funkci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info