Francouzský jazyk a literatura

Filologie = „Jak dělat (skutečné) věci slovem“

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chtěli byste zlepšit své dovednosti v interpretaci francouzských textů a proniknout hlouběji do tajů francouzského jazyka? Pak je navazující magisterský studijní program Francouzský jazyk a literatura určen přesně pro vás!

Zatímco bakalářský program představuje široký úvod do francouzské literatury a praktického jazyka, v magisterském programu je větší důležitost přisuzována různým využitím teoretických aspektů francouzské filologie, a to jak v lingvistice, tak v literatuře. Důraz je kladen na textovou stránku studia a interpretaci textu. Díky tomu magisterský program přináší znalost deskriptivních a analytických metod, které jsou v dnešní době extrémně užitečné. Studenti si také osvojí dovednosti v samostatné a mezioborové vědecké práci.

Je studium programu pro vás?

  • Jaké znalosti během studia získáte a jaké dovednosti si zlepšíte?

Cílem magisterské diplomové práce je načerpat podrobné znalosti konkrétního tématu v oblasti  literatury, frankofonie či jazykovědy. Studenti by měli prokázat svoji schopnost kriticky pracovat s odbornými a specializovanými texty, aplikovat osvojené pojmy a teorie a poté navrhnout vlastní interpretaci daných textů. Důraz je v tomto druhu prací kladen na iniciativní a originální přístup.

  • Nezískali jste bakalářský titul ze studia francouzského jazyka?

Studenti zapsaní v navazujícím magisterském programu obvykle mají ukončené bakalářské studium programu Francouzský jazyk a literatura, není to však povinné. Pokud zájemci o tento magisterský program nemají bakalářský titul z daného oboru, budou vyžadovány další pohovory.

Praxe

Chtěli byste cestovat a strávit semestr nebo i delší dobu ve Francii?

Studijní pobyt Erasmus ve Francii je možný a také doporučený (ale ne povinný): za tímto účelem náš ústav zřídil již dvě velmi úspěšné partnerské spolupráce pro studium v režimu dvojího diplomu (double degree), a to na univerzitě  Paris-Est Créteil (UPEC -) a na univerzitě Rennes 2.

Uplatnění absolventů

V tomto navazujícím magisterském programu získáte všechny schopnosti vyžadované pro uplatnění v žurnalistickém, společenském či kulturním sektoru. Svou kariérní dráhu můžete rozjet i v akademicky orientovaných profesích. Absolventi Francouzského jazyka a literatury se také mohou stát vynikajícími učiteli.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2020)

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2020.

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE V LETOŠNÍM ROCE NEKONÁ - PŘIJATI BUDOU VŠICHNI PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČI NA PROGRAM Francouzský jazyk a literatura.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / progamu Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: