Francouzský jazyk a literatura

Filologie = „Jak dělat (skutečné) věci slovem“

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Chtěli byste zlepšit své dovednosti v interpretaci francouzských textů a proniknout hlouběji do tajů francouzského jazyka? Pak je navazující magisterský studijní program Francouzský jazyk a literatura určen přesně pro vás!

Zatímco bakalářský program představuje široký úvod do francouzské literatury a praktického jazyka, v magisterském programu je větší důležitost přisuzována různým využitím teoretických aspektů francouzské filologie, a to jak v lingvistice, tak v literatuře. Důraz je kladen na textovou stránku studia a interpretaci textu. Díky tomu magisterský program přináší znalost deskriptivních a analytických metod, které jsou v dnešní době extrémně užitečné. Studenti si také osvojí dovednosti v samostatné a mezioborové vědecké práci.

Je studium programu pro vás?

  • Jaké znalosti během studia získáte a jaké dovednosti si zlepšíte?

Cílem magisterské diplomové práce je načerpat podrobné znalosti konkrétního tématu v oblasti  literatury, frankofonie či jazykovědy. Studenti by měli prokázat svoji schopnost kriticky pracovat s odbornými a specializovanými texty, aplikovat osvojené pojmy a teorie a poté navrhnout vlastní interpretaci daných textů. Důraz je v tomto druhu prací kladen na iniciativní a originální přístup.

  • Nezískali jste bakalářský titul ze studia francouzského jazyka?

Studenti zapsaní v navazujícím magisterském programu obvykle mají ukončené bakalářské studium programu Francouzský jazyk a literatura, není to však povinné. Pokud zájemci o tento magisterský program nemají bakalářský titul z daného oboru, budou vyžadovány další pohovory.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Chtěli byste cestovat a strávit semestr nebo i delší dobu ve Francii?

Studijní pobyt Erasmus ve Francii je možný a také doporučený (ale ne povinný): za tímto účelem náš ústav zřídil již dvě velmi úspěšné partnerské spolupráce pro studium v režimu dvojího diplomu (double degree), a to na univerzitě  Paris-Est Créteil (UPEC -) a na univerzitě Rennes 2.

Uplatnění absolventů

V tomto navazujícím magisterském programu získáte všechny schopnosti vyžadované pro uplatnění v žurnalistickém, společenském či kulturním sektoru. Svou kariérní dráhu můžete rozjet i v akademicky orientovaných profesích. Absolventi Francouzského jazyka a literatury se také mohou stát vynikajícími učiteli.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse ve francouzském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na adresu pdytrt@phil.muni.cz. Délka ústní zkoušky cca 20 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru/programu Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Chystáte se stát členy akademické obce?

Po úspěšném ukončení magisterského programu je samozřejmě možné pokračovat v doktorském studiu. Kandidáti musí splnit podmínky přijetí jako zaslání životopisu, motivačního dopisu a absolvování osobního pohovoru. Studenti doktorského studia jsou mimo svůj výzkum a vykonávaní praxe také běžně začleňováni do výuky na ÚRJL, zejména výuky praktického jazyka, ale také výběrových kurzů souvisejících s jejich vědeckou profilací. Doktorandi se také podílí na chodu katedry při organizování konferencí a přednášek zahraničních vyučujících. Za veškerou činnost nad rámec povinností studenta dokt. studia jsou odměňováni formou mimořádného stipendia.

Chcete vědět víc?

Žádné informace nejsou k dispozici

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: