Sociální informatika

Popis oboru

Sociální informatika představuje nový multidisciplinární obor zkoumající využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v sociálním, institucionálním a kulturním kontextu. Je inspirovaný vznikem nových problémů souvisejících se sociálními aspekty komputerizace, studiem designu a důsledků používání informačních technologií na jedince a společnost. Sociální informatika se rovněž zabývá studiem problémů vzniklých masovým nasazením informačních technologií a jejich vlivem na strukturu a sociální aspekty společnosti.

Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických i prakticky použitelných poznatků a dovedností z oblasti sociální informatiky, informatiky a sociologie, což umožní absolventům navrhovat a spravovat informační systémy se zřetelem na jejich uživatele a sociální kontext. Absolventi rovněž získají znalosti využitelné při tvorbě nových a využití současných výpočetních systémů v oblasti marketingu, výzkumu trhu či výzkumu veřejného mínění. V průběhu studia mohou studenti ovlivnit své zaměření pomocí vhodného výběru povinně volitelných a volitelných předmětů a zaměřit se například na oblast tvorby uživatelských rozhraní, modelování a simulace, programování v konkrétním programovacím jazyce, či realizaci empirických šetření a statistické zpracování dat s využitím informačních technologií.

Důraz je kladen na získání přehledu současných trendů sociální informatiky pro návrh a vývoj informačních systémů, rozvoj kritického myšlení a na získání schopností fundovaně skloubit oblasti informatiky a sociálních věd. V rámci studia jsou rozvíjeny taktéž praktické zkušenosti při návrhu a realizaci samostatného či týmového projektu, který může být zároveň použit jako praktická součást závěrečné práce. Zázemí Fakulty informatiky poskytuje studentům možnost pracovat na zajímavých projektech nejen v rámci výzkumných laboratoří, ale také ve spolupráci s firmami ve Sdružení průmyslových partnerů.

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a sociologii. Tato specifická kombinace jim umožní získat znalosti ohledně tvorby a používání informačních technologií se zřetelem na jejich uživatele a důsledky pro jedince a společnost. Cílem je připravit odborníky schopné řešit teoretické i aplikované problémy informatiky v sociálním kontextu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět základním principům počítačových systémů, operačních systémů, databázových systémů a počítačových sítí;
  • porozumět základním pojmům a konceptům sociální informatiky;
  • analyzovat počítačové systémy s ohledem na jejich uživatele a sociální kontext;
  • aplikovat poznatky ze sociální informatiky a sociálních věd (např. znalosti metodologie) při návrhu počítačových systémů;
  • aplikovat získané metodologické kompetence při realizaci empirických šetření a statistickém zpracování dat.

„Na FI jsem se rozhodla studovat obor, který na žádné jiné vysoké škole nebyl. Svého rozhodnutí vůbec nelituji, díky přátelské atmosféře ze strany studentů, učitelů a ostatních zaměstnanců jsem si fakultu zamilovala a rozhodla jsem se zde studovat i magisterský obor.“

Agáta Dařbujanová Agáta Dařbujanová
studentka oboru Informační systémy

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru může najít uplatnění při návrhu a realizaci výpočetních systémů, zejména v oboru programování, při návrhu a správě informačních a databázových systémů a počítačových sítí, vývoje a údržby webových aplikací, apod. Absolventi se rovněž uplatní v oblasti využití ICT při marketingu, výzkumu trhu, výzkumu veřejného mínění, ve státní správě, v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných vědeckých ústavech - všude tam, kde mohou zhodnotit své schopnosti analyzovat vliv ICT na sociální jevy a porozumět jim.

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

84 %

absolventů je spokojeno s tím, co jim škola dala do života

89 %

absolventů si našlo práci snadno

45 000 Kč

je průměrný nástupní plat

Andrej Pančík

„Masarykova univerzita mi umožnila do hloubky studovat oblasti, které mě zajímají. Pro stáže na zahraničních vysokých školách mě jazykově i odborně vybavila díky perfektní výuce angličtiny a dobrému podílu teoretických a praktických předmětů.“

Andrej Pančík
působil v CERNu a v Silicon Valley. Nyní podniká v Los Angeles.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sociální informatika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do bakalářského studia je shodná pro všechny studijní programy a obory. Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů na MU. Bližší informace naleznete zde: http://www.muni.cz/study/admission/bachelor_test
Následující ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří již byli dříve zapsáni k bakalářskému studiu na FI MU. Pro ostatní uchazeče splňující alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
a) výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších,
b) výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších,
c) výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
c) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
d) výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130,
e) úspěšné složení výběrové maturitní zkoušky z MATEMATIKY+ v ČR,
f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné olympiády (odbornými olympiádami jsou myšleny předmětové soutěže vyhlašované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR nebo Ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu SR organizované v oborech fyzika, astronomie, chemie, biologie, matematika a programování),
g) umístění alespoň v okresním kole středoškolské odborné činnosti na 1. až 3. místě,
h) úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU
stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni.

Doporučená literatura

S výjimkou seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Varianty TSP z předchozích přijímacích řízení najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Email: sin@fi.muni.cz

http://obory.fi.muni.cz/bc/socialni-informatika

http://www.fi.muni.cz/katalog/obory_html/bc-soci.xhtml.cs

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info