Japanistika

Popis oboru

Obecným cílem akademického studia na Masarykově univerzitě je prohlubovat schopnost kritického přístupu ke znalostem a informacím – absolvent se orientuje v základní odborné literatuře v rámci oboru, je schopen vyhledávat, hodnotit a zpracovávat údaje z řady dostupných zdrojů, z pramenné i sekundární literatury, z internetu a dalších médií. Studium rovněž rozvíjí komunikační schopnosti a dovednosti a poskytuje orientaci v teorii a metodologii společenských věd.

Struktura studijního oboru Japanistika poskytuje důkladnou teoretickou i praktickou průpravu nejen v oblasti japonského jazyka, ale i v souvisejících vědních oblastech, jejichž záběr sahá z historického hlediska od starověku, přes středověk (dějiny, náboženství, literatura, klasická japonština, umění, kultura), až po současnost (společnost, politika, ekonomie, film a divadlo). Součástí studia je velký počet praktických jazykových kurzů (gramatická cvičení, konverzace, náslechy, hovorová japonština, obchodní japonština, četba odborně-naučných textů, četba beletrie), které přispívají k rozvoji konkurenceschopnosti studentů a absolventů na pracovním trhu.

Studium Japanistiky je v první řadě filologické, což znamená, že zásadní důraz je kladen na osvojování si japonského jazyka a písma v jeho praktické i teoretické formě. Kurikulum studia Japanistiky sestává z povinných kurzů, jež tvoří zejména kurzy praktického japonského jazyka a písma doplněné o teoretické předměty z oblasti japonských dějin, literatury a společnosti. Široká nabídka povinně volitelných kurzů zabývajících se japonskými reáliemi (náboženství, kultura, umění, společnost, politika, ekonomie, film a divadlo) a výběrových kurzů japonského jazyka pak bohatě doplňuje soubor předmětů kurikula oboru Japanistika.

Obor je vhodný pro všechny uchazeče, kteří mají zájem o důkladné studium japonského jazyka a kultury. Studium tohoto oboru nabízí možnost praktického ověření nabytých jazykových znalostí během studijního pobytu na letních školách partnerských institucí nebo jednosemestrálních i dvousemestrálních pobytech na některé ze spřízněných vysokých škol v Japonsku.

Úspěšný absolvent je schopen

 • číst, psát a plynule vést komunikaci v japonském jazyce (standardní moderní japonštině) minimálně na úrovni B2 (dle JF Standard for Japanese Language);
 • porozumět sociokulturnímu kontextu mluvené japonštiny, uplatnit teoretické znalosti v praxi pomocí přirozené adaptace na různé situace a různé úrovně mluvené i psané komunikace;
 • orientovat se v neznámém japonském textu, analyzovat jeho jazykové struktury a porozumět psanému slovu;
 • samostatně interpretovat a produkovat japonské texty i nejaponské odborné akademické texty;
 • kontextuálně analyzovat a kriticky interpretovat různé jevy v japonských dějinách, náboženství, kultuře a společnosti;
 • orientovat se v základní odborné literatuře a vyhledávat relevantní prameny a informace nutné pro další samostatný rozvoj v daném oboru;
 • aplikovat základní metody vědecké práce, jasně formulovat myšlenky a argumenty, dodržovat normy pro formálně korektní odborný text.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru Japanistika ovládá současný standardní japonský jazyk slovem i písmem minimálně na úrovni třetího stupně zkoušky Japanese Language Proficiency Test a má široký přehled v oblasti japonských dějin, náboženství, kultury a společnosti. Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu v japonštině a je vybaven historickými, kulturními a politickými vědomostmi o Japonsku a japonské společnosti. Kromě práce v oboru (překladatelství, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch atd.) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobré vyjadřovací schopnosti v japonském i mateřském jazyce.

Obecným cílem studia je kromě důkladné jazykové průpravy studentů také prohlubování jejich schopností kritického přístupu ke znalostem a informacím. Absolvent se orientuje v základní odborné literatuře v rámci oboru, je schopen vyhledávat, hodnotit a zpracovávat údaje z řady dostupných zdrojů, z pramenné i sekundární literatury, z internetu a dalších médií. Studium rovněž rozvíjí komunikační schopnosti a dovednosti studentů a poskytuje orientaci v teorii a metodologii společenských věd. Absolvent je připraven uplatnit se v řadě profesí, nejen v oblastech úzce spojených s vlastním oborem Japanistika, a má také možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu některého z příbuzných oborů. Kombinace s druhým studijním oborem přitom značně rozšiřuje možnosti uplatnění absolventa v praxi.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Japanistika


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP) a oborový test.

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Oborový test: Přijímací zkouška proběhne ve formě písemného testu. Test bude rozdělen do dvou částí - v první části uchazeč prokáže znalost slabičných abeced hiragany a katakany, ve druhé části základní orientaci ve všeobecných reáliích (literatura, historie, geografie, politika). První část testu zaměřená na slabičné abecedy hiraganu a katakanu bude koncipována tak, že uchazeč z nabízených variant transkripce vybere správnou odpověď – normou je tzv. Hepburnova transkripce.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Doporučená literatura

 • Bařinka, J. (ed.): Kulturní tradice Dálného východu. Praha, Odeon, 1980.
 • Boháčková L., Winkelhöferová: Vějíř a meč. Praha, Albatros, 1984.
 • Collcutt, M. a kol.: Svět Japonska. Přel. R. Duroňová. Praha, Knižní klub, 1997.
 • Earhart, H. B.: Náboženství Japonska - Mnoho tradic na jedné svaté cestě. Přel. R. Heřman. Praha, Prostor, 1998.
 • Henshall, K. G.: A Guide to Learning Hiragana & Katakana. Tuttle Publishing, 1990.
 • Janoš, J.: 99 zajímavostí z Japonska. Praha, Albatros, 1984.
 • Kodžiki – Kronika dávného Japonska. Přel. K. Fiala. Praha, ExOriente, 2012.
 • Kraemerová, A.: Jak komunikovat s Japonci aneb Nebuďme xenofobni. Praha, Scriptorium, 2013.
 • Labus, D.: Japonsko. Stručná historie států. Praha, Libri, 2009.
 • Líman, A.: Kouzlo šerosvitu. Praha, DharmaGaia, 2008.
 • Líman, A.: Krajiny japonské duše. Praha, Mladá fronta, 2000.
 • Líman, A.: Mezi nebem a zemí. Praha, Academia, 2001.
 • Mason, R., Caiger, J.: Dějiny Japonska. Přel. Müllerová, P. Praha, Fighters Publications, 2007.
 • Nymburská, D., Vostrá, D., Sawatari, M.: Japonština. Praha, Leda, 2007.
 • Reischauer, E., Craig, A.: Dějiny Japonska. Přel. Labus, D., Sýkora, J. Praha, Lidové noviny, 2000.
 • Sýkora, J.: Ekonomické myšlení v Japonsku. Praha, FF UK, 2010.
 • Švarcová, Z.: Japonská literatura 712–1868. Praha, Karolinum, 2005.
 • Vasiljevová, Z.: Dějiny Japonska. Praha, Nakladatelství Svoboda, 1986.
 • Winkelhöferová, V.: Slovník japonské literatury. Praha, Libri, 2008.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborovém testu: 100 bodů (4 body/otázka).
 • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 52 bodů.
 • Uchazeči, kteří úspěšně vykonají oborový test, budou seřazeni do konečného pořadí podle výsledků TSP.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Aktuální informace je možno získat na oficiálních webových stránkách Semináře japonských studií FF MU v Brně na adrese http://www.phil.muni.cz/japan/index.html.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info