Divadelní studia

Divadlo je umělecká forma, kterou můžeme nejbezprostředněji sdílet s ostatními, co to znamená být lidskou bytostí. (Thorton Wilder)

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímá vás české a světové divadlo, jeho specifika a dějiny? Pak je program Divadelní studia právě pro vás. Program vás seznámí s dějinami českého i světového dramatu, české i světové inscenační praxe, ale i s teoriemi popisujícími typické rysy a zákonitosti divadelních žánrů i mimodivadelních aktivit, které nesou divadelní prvky.

Naučíte se způsoby, podle kterých lze divadlo zkoumat. Pochopíte, že divadelní tvar jako umělecká forma v prvé řadě poskytuje nikoliv pobavení, ale výpověď o člověku a společnosti v rozmanitých kontextech. Divadelní inscenace se pro vás stane důležitým komentářem reality, který vás přivede k poznání žitých skutečností jinou, estetickou, formou.

Program Divadelní studia je badatelsky i pedagogicky zaměřený. Studium spočívá v poznávání české i světové divadelní historie, zkoumání teatrality nedivadelních událostí ve všech sférách lidského života a společnosti i současné dramatiky a inscenační praxe. Naučíte se rozebírat dramatické texty a divadelní inscenace, psát divadelní kritiky a odborné texty.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Zajímá vás současné divadelní dění?
  • Chcete poznat historii a společenské principy skrze divadelní umění?
  • Zajímá vás estetický rozměr divadla?
  • Chcete si prohloubit analytické schopnosti?
  • Chcete se naučit formulovat vlastní názor prostřednictvím psaní a diskuze s pedagogy i ostatními studenty?
  • Baví vás vytváření kritického pohledu?
  • Chcete si prohloubit vyjadřovací schopnosti slovem i písmem?

Jsou vaše odpovědi převážně kladné? Pak neváhejte a přihlaste se do programu Divadelní studia.

„Divadelní vědu studuji v kombinaci s překladatelstvím němčiny. Nejvíce mě na tom baví, jak se obory navzájem doplňují a rozšiřují mé obzory. Divadlo mě naučilo improvizovat a přistupovat ke světu kreativním způsobem, zatímco znalost němčiny mě dovedla k důležitým zdrojům inspirace. Bez jednoho či druhého by to bylo vždy jen napůl.“

Barbora Kašparová Barbora Kašparová
studentka divadelních studií a překladatelství německého jazyka

Praxe

Studijní program nemá povinnou praxi, ale je možné v jeho rámci absolvovat stáže v divadelních institucích nebo na badatelských pracovištích.

Chcete vědět víc?

Další informace o studiu, práci členů Katedry divadelních studií a dalších aktivitách pracoviště se dozvíte na našem webu:

http://divadlo.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolvent bakalářského stupně získáte během studia nejen patřičné oborové znalosti, ale osvojíte si i řadu dalších obecnějších praktických dovedností. Ty využijete jak v jakémkoliv jiném humanitním oboru, tak i v občanském a osobním životě. 

Budete schopni pracovat s textem a kriticky ho hodnotit, ovládat základy psaní v odborném a publicistickém stylu. Budete ovládat kulturně-historický přehled, orientaci v současných společensko-politických tématech, schopnost hlubokého a komplexního uvažování o problémech. 

Pokud budete mít jako absolvent zájem o uplatnění v oboru, doporučujeme pokračovat v navazujícím magisterském a poté případně i v doktorském studiu. Jako úspěšný absolvent programu Divadelní studia budete mít širokou škálu možného uplatnění v divadelní i obecně kulturní publicistice. Budete moci pracovat jako editor v nejrůznějších typech nakladatelství, v divadelní produkci, archivech a muzeích. Své znalosti využijete i na PR pozicích kulturních institucí, v organizaci divadelních festivalů, propagaci současného divadla a v neposlední řadě v akademické sféře.

„Studium divadelní vědy mi přineslo do života mnoho šťastných setkání s lidmi, kteří jsou v mém profesním životě dodnes nepostradatelní jako spolupracovníci – ať už to bylo ve Slováckém divadle, anebo nyní v Českém rozhlase. Nemluvím jen o pedagozích, ale také o spolužácích, s nimiž jsem mohla sdílet posedlost tímto výlučným oborem. Právě díky úzkému kolektivu lidí, které spojoval zájem o divadlo – ať už šlo o četbu odborné literatury, divadelních textů, praktika v divadlech, nebo bádání v archivech – pro mě bylo jednodušší rozvíjet kritické myšlení nejen o něm, ale i v širších společenských souvislostech. Se znalostmi, ale bez této schopnosti bych ve své dramaturgické praxi těžko obstála.“

Hana Hložková Hana Hložková
dramaturgyně

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 27. 7. – 27. 8. 2020)

Test studijních předpokladů: ne. Přijímací zkouška prověřuje motivaci ke studiu, rozhled v oblasti kultury, historie a současného divadla, formulační a analytické schopnosti. Má tyto části: Dramaturgická analýza textu – vyložte, proč má dnes smysl danou hru inscenovat, vyberte si jeden z těchto dramatických textů: William Shakespeare: Sen noci svatojánské, Karel Čapek: R.U.R. nebo Eugene Ionesco: Plešatá zpěvačka. Text minimálního rozsahu 3 normostrany (5400 znaků) vložte nejpozději do 4. září 2020 do rubriky "Doplňující text" v e-přihlášce. Oborový test – písemný test na základní kulturní rozhled, historii a schopnost porozumět odbornému textu v cizím jazyce (dle jazykových schopností angličtina nebo němčina). Ústní pohovor – v diskusi prokazuje student zejména obeznámenost s aktuálním divadelním děním a analytické schopnosti. Jako podklad k diskusi si připraví uchazeči pro přijímací komisi seznam 10 divadelních představení (seznam vždy obsahuje jméno autora, název inscenace, divadlo a jméno režiséra), která v poslední době shlédli a jsou schopni o nich hovořit. Termín přijímací zkoušky: 9. 9. 2020: 9:00 oborový test, následovat budou ústní pohovory.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Načítám...

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: