Ruská studia

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově, jednooborově se specializací Ruština pro společenskou praxi nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Chcete-li poznat jazyk a kulturu jedné z nejzajímavějších, ale také nejkomplikovanějších zemí světa, Ruská studia vám poskytnou potřebné znalosti a dovednosti, které uplatníte v profesích a při činnostech, kde je nutná nebo výhodná znalost ruského jazyka a orientace v ruském kulturním a politickém prostředí.

Systematická jazyková příprava vás povede ke schopnosti kultivovaného písemného i ústního projevu v ruském jazyce. Pod vedením vysoce kvalifikovaných odborníků včetně rodilých mluvčích se naučíte nejen rozumět ruským textům obecné povahy, ale také je vytvářet, překládat a tlumočit. Seznámíte se s ruskou kulturou, literaturou a historií v rozsahu, který vám umožní chápat a interpretovat ruskou kulturní produkci i konání. Dále porozumíte hodnotovému vybavení příslušníků ruského etnika vzhledem ke společenským a v neposlední řadě historickým a (geo)politickým souvislostem.

Naučíte se nahlížet na ruský jazyk a literaturu poučeným pohledem lingvistů a literárních vědců. Osvojíte si umění a schopnost o těchto tématech na základě vlastní četby a studia diskutovat a psát.

Pokud si vyberete specializaci Ruština pro společenskou praxi, budete připravováni tak, abyste byli schopni samostatně plnit běžné úkoly ve firmách a poskytovat jazykovou asistenci při jednání mezi rusky mluvícími migranty a veřejnými institucemi a pomáhat cizincům se znalostí ruštiny v začlenění do české komunity. Budete také způsobilí vést s ruskojazyčnými partnery i klientelou obchodní jednání či jinou profesní komunikaci. Součástí specializace jsou kurzy zaměřené na ekonomii, právo a dovednosti v užívání výpočetní techniky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Chcete se naučit bez obtíží komunikovat v ruštině, a to jak slovem, tak písmem?
 • Chcete získat jazykovou výbavu pro cestování od Pobaltí přes Kavkaz až po vlny Tichého oceánu? Dorozumět se s obyvateli střední a severní Asie, umět s nimi debatovat a poznávat tak jejich názory a způsob života?
 • Baví vás číst, toužíte porozumět textům různé povahy a chcete se naučit je zasvěceně interpretovat nebo překládat?
 • Chcete obchodovat s velkou částí světa, v níž je dorozumívacím jazykem ruština?
 • Zajímala by vás dráha soudního překladatele nebo tlumočníka, práce na úředních překladech ruskojazyčných dokumentů pro české úřady a pomoc rusky mluvícím cizincům v integraci do české společnosti?

Pokud souhlasně přikyvujete u většiny bodů, pak neváhejte a podejte si přihlášku!

„Poznáním k porozumění a mezinárodní kooperaci.“

„Ruština není zajímavá pouze z praktického hlediska, nelze opomenout, že se jedná o jazyk Puškina, Tolstého, Dostojevského a dalších osobností světového věhlasu. Díky studiu ruského jazyka a literatury se před vámi otevírá nesmírně širý a bohatý život největšího slovanského národa – pokud člověka přitahuje Východ a slovanský svět, odkud začít, když ne odtud?“

Kryštof Peršín Kryštof Peršín
student ruských studií

Praxe

Během studia můžete vylepšit své jazykové dovednosti na stážích na některé z partnerských univerzit nebo vyzkoušet jiný zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+. Čekají vás přednášky vynikajících českých a zahraničních odborníků a jazyková výuka vedená rodilými mluvčími. 

Součástí specializace Ruština pro společenskou praxi je povinná šestitýdenní praxe ve firmách a obchodních společnostech, během níž budete moci uplatnit nabyté znalosti a dovednosti. S hostujícími odborníky se setkáte i na půdě fakulty v rámci mezifakultních a meziuniverzitních výměnných programů a rovněž v rámci programu Erasmus+.

Chcete vědět víc?

Navštivte webové stránky Ústavu slavistiky, který realizaci Ruských studií zajišťuje, a dozvíte se o nás více. Můžete se také podívat na podrobnější informace o programu pro naše studenty a studentky a zjistit další informace ke studiu ruštiny. A pokud jste nestihli den otevřených dveří, nezoufejte. K dispozici máte prezentaci ze setkání s uchazeči nebo se podívejte na záznam informačního setkání ze dne otevřených dveří z roku 2023. Informace zůstávají stejné, letos však zjednodušujeme přijímací řízení: nebude se konat oborový test.

Uplatnění absolventů

Uplatnitelnost komplexního univerzitního vzdělání není jen otázkou dneška a zítřka. Svět a lidé se rychle proměňují, přinášejí nové výzvy a Česká republika vždy bude potřebovat odborníky, kteří ovládají ruštinu a rozumí Rusku, jeho historii, kultuře a politice. Znalost ruštiny umožňuje přímé a nezprostředkované poznávání nejen reality současného Ruska, ale poskytuje také hluboký vhled do ruské mentality, kultury a historie, bez něhož není možné pochopit ruskou minulost ani současnost. Důležitost této země ve smyslu její znalosti nyní a ekonomických a kulturních styků s budoucím Ruskem po ukončení války zůstává. Bez znalosti ruského jazyka nelze poznat autentickou tvář areálu Ruské federace, a volit tak vůči ní správnou a účinnou (geo)politickou a ekonomickou strategii. Kromě toho: ruštinou se lze stále dorozumět nejen v Ruské federaci, tedy na obrovském území dvou kontinentů, ale i v řadě dalších zemí, hlavně v bývalých sovětských republikách (slovanský jazykový areál, Pobaltí, střední Asie) a v některých bývalých sovětských satelitech střední a jihovýchodní Evropy, částečně i v některých zemích Asie a Afriky.

Jako absolvent či absolventka ruských studií budete ovládat ruský jazyk na úrovni minimálně B2. Budete tedy moci překládat a v jednodušších situacích i tlumočit. Zároveň se budete orientovat v hlavních etapách kulturního, literárního, politického a historického vývoje Ruska a areálu bývalého SSSR a díky tomu budete moci interpretovat ruskojazyčnou kulturní produkci, konání a hodnotovou orientaci příslušníků nejen ruského etnika.

Uplatnění naleznete v profesích, činnostech a oblastech, u kterých je nezbytná znalost ruského jazyka a ruského kulturního prostředí:

 • překladatelství a tlumočnictví
 • obchod a cestovní ruch
 • veřejná správa a administrativa
 • právo a diplomacie
 • vojenství a bezpečnostní složky
 • vzdělávání a výuka jazyků
 • mediální komunikace a kulturní instituce
 • mezinárodní instituce a nevládní organizace včetně lidskoprávních
 • nakladatelství a redakce novin a časopisů
 • nižší a střední firemní management
 • a mnoho dalšího

Potřeba ruštiny a možnosti uplatnění v ČR jsou také rok od roku větší s tím, jak u nás roste počet ruskojazyčných mluvčích. Nejde přitom zdaleka jen o Rusy, kteří mají ztížené cestování po celé EU, ale o obyvatele ostatních zemí bývalého SSSR, kteří mají ruštinu jako svůj druhý, někdy dokonce první jazyk (např. Kazaši, Uzbekové, Bělorusové, Tádžikové, Turkmeni).

Výběrem jedné ze specializací se budete moci soustředit na oblast ruské kultury nebo na uplatnění ruštiny ve společenské a obchodní sféře.

Znalost ruštiny vytváří také možnosti pracovního uplatnění u těch zahraničních subjektů, kde může být jazyková kompetence v ruštině zajímavou komparativní výhodou. Studium ruštiny tak ve spojitosti se znalostí dalšího jazyka nebo jazyků EU, ale zejména jazyků Asie a hispánské Ameriky, představuje velmi výhodnou pracovní investici a výhodu na trhu práce.

Během studia navážete kontakty s lidmi z řad vyučujících, kolegů a dalších odborníků, a to včetně rodilých mluvčích, které mohou být neocenitelné ve vaší budoucí práci a profesním i životním směřování.

„Ruština pro mě byla vždy hlavně zábava. Pamatuji si, jak jsem si ještě na gymnáziu jen tak z legrace nacvičovala správně procítěný ruský přízvuk. Studium tohoto jazyka mé nadšení nijak nezmenšilo, naopak je neustále posilovalo. Díky vstřícným vyučujícím a skvělé partě spolužáků jsem do výuky chodila velmi ráda. I jim vděčím za to, že se ruštinou, teď už s vypilovaným přízvukem, bavím dále.“

Irena Kaletová Irena Kaletová
absolventka ruských studií

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

Studium v programu Ruská studia předpokládá minimální vstupní znalost ruského jazyka na úrovni A2 (SERR) (středoškolská učebnice ruštiny Raduga 1-2, Raduga po-novomu 1–3 nebo Klass 1-2, případně učebnice Nekolová, V.: Ruština nejen pro samouky - v rozsahu minimálně prvních 12 lekcí).

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Aktuální informace najdete zde

Oborová zkouška

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
 1. potvrzení o účasti v celorepublikovém kole středoškolské Konverzační soutěže v ruském jazyce či soutěže Ars poetica – Puškinův památník;
 2. předložení oficiálního jazykového certifikátu o jazykové úrovni ruštiny jako cizího jazyka B1 a vyšší (prominutí zkoušky na základě maturitního vysvědčení možné není);
 3. prospěchu ze čtyř profilových předmětů stanovených fakultou: anglický jazyk, český (slovenský) jazyk, ruský jazyk a čtvrtého předmětu dle vlastního výběru uchazeče z následující nabídky: čínština, dějepis, francouzský jazyk, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd/ občanská nauka.
O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
 1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
 2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete už získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Kritéria hodnocení

Hranice percentilu TSP pro prospěch v přijímací zkoušce: 30


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Ruská studia jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Ruská studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info