Sociální pedagogika a poradenství

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Chcete umět pomáhat nebo být připraveni pro další studium v pedagogických vědách? Studijní program Sociální pedagogika a poradenství je jedinečný jednak pestrostí témat, ale také velkým důrazem kladeným na vlastní rozvoj a sebepoznání, které jsou pro výkon profese klíčové. Studijní program vás připraví k práci s lidmi a pro lidi. V průběhu studia budete rozvíjet své interpersonální dovednosti a získáte zkušenosti s procesem poznávání sebe sama i druhých prostřednictvím rozmanitých psychologických a terapeutických technik.

Svůj studijní plán si do jisté míry vytvoříte sami sobě na míru. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si každý může vybrat z široké nabídky povinně volitelných předmětů, čímž postupně pracujete na svém profesním zaměření a utváříte si odbornou profilaci. V ní můžete inklinovat buď spíše k poradenství, k sociální pedagogice či k sociální práci. Chcete pokračovat v navazujícím magisterském studiu? V tom případě se vám bude hodit metodologická příprava, jejímž hlavním cílem je kultivovat vaše analytické a kritické myšlení.

V rámci studia budete mít možnost vyjet za studiem na naše partnerské univerzity v zahraničí nebo spolupracovat na výzkumných i rozvojových projektech členů Ústavu pedagogických věd.

Jako absolventi budete umět využívat principy poradenské práce v přímé pedagogické nebo sociální práci. Budete schopni spolupracovat s dalšími profesionály působícími v neziskovém sektoru i ve veřejné správě.

Praxe

Nedílnou součástí studia jsou různé typy praxí. V průběhu studia absolvujete dvě praxe (Odborná praxe a supervize I. a II.). Navíc bude vaše praxe reflektována v supervizní skupině.

V každém zařízení, které si vyberete, strávíte 100 hodin. Seznámíte se zde s možnostmi praktického využití teoretických poznatků i s možnostmi svého dalšího profesního uplatnění.

Chcete vědět víc?

Další informace ke studiu jsou zveřejňovány na webových stránkách Ústavu pedagogických věd FF MU viz http://pedagogika.phil.muni.cz.

Uplatnění absolventů

Kde můžete jako absolventi hledat zaměstnání?

Uplatnění můžete najít ve státní správě a samosprávě, na úřadech i v organizacích. Své znalosti můžete zúročit také v určitých oblastech na ministerstvech – na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvu práce a sociálních věcí, případně na ministerstvu vnitra nebo ministerstvu spravedlnosti.

Pracovat můžete i v neziskovém sektoru. Konkrétně v organizacích, které v rámci nabídky sociálních služeb spojují pedagogickou, sociální i poradenskou práci podle potřeb cílových skupin klientů.

Jako úspěšní absolventi budete schopni se podílet na vedení výchovných, vzdělávacích, preventivních, socializačních a resocializačních aktivit v různých typech institucí. Dokážete pracovat v rozličných sociálních prostředích a s různě diverzifikovanou skupinou klientů. Uplatnění najdete v přímé pedagogické i sociální práci, budete schopni integrovat základní principy poradenské práce a reflektovat principy a zásady profesní etiky. Dále dokážete navrhnout a realizovat nebo organizovat malý výzkum – empirickou sondu či vytvářet a realizovat programy a projekty individuálního i skupinového rozvoje.

Naši absolventi například pracují jako vychovatelé ve školních družinách a ve výchovných ústavech, jako metodici prevence, sociální poradci v neziskových organizacích a občanských poradnách, sociální pracovníci ve veřejné správě, sociální pedagogové v nízkoprahových centrech, v nápravných zařízeních apod.

„Sociální pedagogiku a poradenství jsem si vybrala hlavně proto, že mě zajímala oblast poradenské práce. Studium bylo založeno hodně na mé angažovanosti a ochotě vyzkoušet si věci na vlastní kůži. Na oboru nejvíce oceňuji snahu propojit jej s reálnou praxí. A to nejen možností absolvovat praxi v různých zařízeních, ale zejména širokou škálou předmětů, které vedou odborníci z praxe. Díky tomu jsem si dokázala udělat větší přehled o svém budoucím uplatnění, ale také jsem si vyzkoušela práci s klienty a naučila se, jak ji dělat co nejlépe.“

Zuzana Vařejková Zuzana Vařejková
absolventka Sociální pedagogiky a poradenství

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Aktuální informace najdete zde

Oborová zkouška

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě účasti v celostátním kole SOČ v oborech Pedagogika, psychologie a problematika volného času a Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Na základě středoškolského prospěchu prominutí přijímací zkoušky nebude možné.
Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Kritéria hodnocení

Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 50


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Sociální pedagogika a poradenství jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociální pedagogika a poradenství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info