Polská studia

Porozumět Polákům i Polsku: teoretické poznání i praktické dovednosti

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímáte se o Polsko, polštinu či polskou kulturu? Na Masarykově univerzitě získáte potřebné znalosti i praktické dovednosti! Během studia získáte všestrannou jazykovou kompetenci v polském jazyce, poznáte gramatický systém polštiny i její vazby na jiné slovanské a indoevropské jazyky. Seznámíte se také s polskou literaturou, dějinami Polska a česko-polských vztahů, kulturou a reáliemi.

Čekají vás přednášky a cvičení vedené renomovanými odborníky z MU i z praxe. Absolvujete také dvoutýdenní odbornou exkurzi v Polsku či třítýdenní praxi ve firmě. Během studia můžete vyjet na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ či na základě mezinárodních a meziuniverzitních smluv. Nabízíme vám také možnost účasti na letních školách v Polsku.

U specializace Polská kulturní studia vás čeká prohloubené studium polské literatury, poznávání polské kultury a kulturního dědictví. Naučíte se také pracovat s uměleckým textem a osvojíte si základy uměleckého překladu. Specializace Polština pro profesní a obchodní praxi je zaměřena především na získání praktických dovedností. U této specializace vás čeká navíc studium obchodní polštiny, praktická překladatelská a tlumočnická cvičení i základy nefilologických disciplín.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví Vás učit se cizí jazyky a poznávat jejich vnitřní strukturu?
  • Baví vás četba krásné literatury?
  • Láká Vás překlad a tlumočení?
  • Chcete blíže poznat Polsko, jeho jazyk, kulturu, dějiny i turistické zajímavosti?
  • Chcete spolu se studiem polonistiky získávat i praktické dovednosti pro uplatnění v praxi?

Pokud stále odpovídáte ano, podejte si k nám přihlášku!

„Pro studium polského jazyka jsem se rozhodla, protože se mi odjakživa líbilo, jak zní. Zároveň se dozvídám zajímavé věci ohledně historie a kultury Polska. Se svou volbou jsem velmi spokojená i díky vyučování, které probíhá v příjemné a přátelské atmosféře.“

Ľudmila Horváthová Ľudmila Horváthová
studentka polských studií

Praxe

Program Polská studia zahrnuje v obou specializacích praxi. U specializace Polská kulturní studia jde o odbornou exkurzi v Polsku. Jejím základem je práce v terénu, během níž se seznámíte s polskou historií, kulturou, architekturou, přírodopisnými a technickými zajímavostmi daného místa. Během exkurze budete také simulovat překladatelskou a průvodcovskou činnost a navštívíte aktuální kulturní akce. Průběh exkurze zhodnotíte formou eseje.

U specializace Polština pro profesní a obchodní praxi absolvujete oborovou praxi v rozsahu alespoň 15 pracovních dnů ve firmách či institucích, které spolupracují s polskými partnery. Vhodnou firmu či instituci vám doporučíme, můžete si ji však vyhledat i sami. Během praxe se naučíte pohybovat se v konkrétním pracovním prostředí, plnit praktické úkoly či prezentovat svou práci. Po ukončení praxe zpracujete závěrečnou zprávu a zúčastníte se závěrečné konzultace s lektorem praxe.

Chcete vědět víc?

Ústav slavistiky FF MU: http://slavistika.phil.muni.cz

Uplatnění absolventů

Jako absolvent budete komunikovat ústně i písemně v polském jazyce na stupni vyšší pokročilosti. Budete vyškoleni v jazykovědě, literární vědě, budete se snadno orientovat v oblasti polské kultury, historie a česko-polských vztahů i v základních otázkách ekonomického, politického a sociálního vývoje současného Polska.

Studium vás připraví na pedagogickou a vědeckou činnost, práci v cestovním ruchu, žurnalistice, státní správě a samosprávě, práci na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v oblasti překladu odborných a uměleckých textů, tlumočení a expertní činnosti.

Jako absolvent specializace Polská kulturní studia se díky širokým znalostem uplatníte také v tvůrčí práci v kulturních institucích a organizacích působících v oblasti česko-polských vztahů. V případě specializace Polština v profesní a obchodní praxi se uplatíte zejména v obchodních a výrobních společnostech na pozicích, u nichž se kromě znalosti jazyka a polského prostředí vyžadují také vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomie, práva či IT.

„Polonistiku jsem si vybral, protože se mi líbilo, jak zní polština, a Polsko jsem považoval jak ekonomicky, tak politicky za silnější než Českou republiku. Na polštině se mi studovalo výborně především kvůli učitelům a způsobu výuky: mladistvému přístupu a v rámci volitelných předmětů debatám i o kontroverzních tématech. Nejvíce oceňuji, že učitelé se se studenty skutečně znali a přednášky a semináře byly co do počtu studentů malé, a tudíž často probíhala výuka formou diskuse se studenty a ne jen čistou přednáškou.“

Vojtěch Novák Vojtěch Novák
absolvent programu

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 27. 7. – 27. 8. 2020)

Termín pro zaslání dopisu: 10. 9. 2020 na emailovou adresu madecki@phil.muni.cz a v kopii na prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Uchazeči připraví pro účely přijímacího řízení motivační dopis (max. 2 normalizované strany), v němž uvedou: a) jaká je jejich motivace pro výběr programu Polská studia na FF MU; b) údaje o absolvovaném středoškolském studiu a jeho profilu; c) informace o svých odborných zájmech; d) dosavadní zkušenosti v oblasti filologie, zejména polonistiky (samostudium, jazykové kurzy, pobyty v Polsku, účast v olympiádách, soutěžích, osobní kontakty s polským prostředím, absolvované praxe vč. praxí v kulturních institucích a firmách).

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. et Mgr. Michal Przybylski

Konzultant programu

e‑mail: