Nizozemský jazyk, literatura a kultura

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 17. 8. 2024.

Co se naučíte

Denkend aan Holland zie ik brede mogelijkheden. Tento upravený citát ze slavné básně Hendrika Marsmana praví, že když myslím na Nizozemsko, vidím velké možnosti. V originále potom básník vidí velké řeky. A právě tyto velké možnosti studium nizozemštiny nabízí. Chcete-li po velkých řekách vědění doplout do cíle, kde najdete uplatnění, když řeknete: umím nizozemsky, studujte tento obor. Naučíte se od základů jazyk, seznámíte se s jeho gramatickou strukturou a seznámíte se s literaturou tohoto nevšedního jazyka. Budete se také orientovat v kulturní, historické a politické situaci Nizozemska a Belgie a naučíte se také napsat odborný text v nizozemštině, pracovat s odbornými zdroji. Naučíte se také základům odborné a firemní komunikace a naučíte se překládat texty.

Denkend aan Holland, zie ik brede mogelijkheden

A pak už stačí jen odpovědět na některý z mnoha inzerátů poptávajících absolventy oboru Nizozemský jazyk, literatura a kultura. A doplout za vysněnou prací.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia, je však možné abosolvovat předmět Odborná stáž v rámci mezinárodní firmy s oddělením pro nizozemský jazyk a je možné vyjet také na praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Výkon praxe je doporučován v posledním semestru či ihned po absolvování studia. Na praxi je také zaměřen předmět s názvem Workshop, kde mají studenti možnost propojit teoretické poznatky s praktickými výstupy.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je jazykově vybaven na úrovni B2 v nizozemštině a je schopen kultivovaného ústího a písemného projevu ve studovaném jazyce, ale i v jazyce mateřském. Je schopen kritického myšelní a je vybaven výbornými znalostmi o jazyce, literatuře, kultuře, historii a politice nizozemsky hovořících zemí.

Absolvent najde snadno uplatnění v mezinárodních firmách či institucích, kde je předpokladem výborná znalost nizozemštiny. Absolvent nachází snadno práci nejen v České republice, ale i za jejími hranicemi.

Dále se může uplatnit jako překladatel komerčních textů a krásné literatury, jako učitel v jazykové škole nejen v ČR, v diplomatických službách jako pracovník velvyslanectví či českých kulturních center v Nizozemí a může pomáhat při tvorbě slovníků jako jazykový poradce. Další uplatnění najde např. v knihovnách, muzeích, archivech, divadle a v dalších institucích.

Absolvent se také výborně uplatní v turistickém průmyslu jako průvodce, PR manažer v cestovních kancelářích, kde může předávat svoji odbornou znalost Nizozemí.

Podmínky přijetí

Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024
— Termín podání přihlášky do půlnoci 17. 8. 2024

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky ústní oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 17. 7. 2024 do 17. 8. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 23. - 26. 8. 2024..
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu osobního motivačního pohovoru, jehož cílem je zjistit důvody, které uchazeče vedly k volbě studia Nizozemského jazyka, literatury a kultury, a očekávání, se kterými uchazeči chtějí do studia nastoupit. Zajímají nás také znalosti, které uchazeči o oboru mají.

Základní popis zkoušky:
Uchazeči stručně představí své důvody, proč se rozhodli podat přihlášku ke studiu Nizozemského jazyka, literatury a kultury (např. zájem o země, v nichž je nizozemština úředním jazykem, chuť studovat méně obvyklý obor, doporučení od přátel, vazby na nizozemsky hovořící země, nizozemská literatura, náhoda atd.) Zkoušející uchazečům představí zaměření oboru Nizozemský jazyk, literatura a kultura a základní rysy průchodu studiem. Předpokládaná délka pohovoru je 15 minut.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 17. 8. 2024.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
 1. středoškolského prospěchu s průměrem nejvýše do 1,5 z předmětů český/slovenský jazyk a anglický/německý/francouzský jazyk;
 2. předložení certifikátu CNaVT s úrovní A1 a výše, případně zkoušky Staatsexamen Nt2 I nebo II;
 3. předložení potvrzení o účasti v celostátním kole soutěže v cizích jazycích.
O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého z profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
 1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
 2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
 • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky ústní oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu osobního motivačního pohovoru, jehož cílem je zjistit důvody, které uchazeče vedly k volbě studia Nizozemského jazyka, literatury a kultury, a očekávání, se kterými uchazeči chtějí do studia nastoupit. Zajímají nás také znalosti, které uchazeči o oboru mají.

Základní popis zkoušky:
Uchazeči stručně představí své důvody, proč se rozhodli podat přihlášku ke studiu Nizozemského jazyka, literatury a kultury (např. zájem o země, v nichž je nizozemština úředním jazykem, chuť studovat méně obvyklý obor, doporučení od přátel, vazby na nizozemsky hovořící země, nizozemská literatura, náhoda atd.) Zkoušející uchazečům představí zaměření oboru Nizozemský jazyk, literatura a kultura a základní rysy průchodu studiem. Předpokládaná délka pohovoru je 15 minut.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
 1. středoškolského prospěchu s průměrem nejvýše do 1,5 z předmětů český/slovenský jazyk a anglický/německý/francouzský jazyk;
 2. předložení certifikátu CNaVT s úrovní A1 a výše, případně zkoušky Staatsexamen Nt2 I nebo II;
 3. předložení potvrzení o účasti v celostátním kole soutěže v cizích jazycích.
O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého z profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
 1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
 2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
 • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Nizozemský jazyk, literatura a kultura jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Nizozemský jazyk, literatura a kultura? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info