Sdružená uměnovědná studia

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Zajímá vás problematika uměnověd? Upřednostňujete získání znalostí ve více oborech před úzkou specializací jednoho oboru? Pak je program Sdružená uměnovědná studia určena právě pro vás. Studium je realizováno jako prezenční jednooborové i sdružené a kombinované jednooborové. Povede vás k poznání historie a základů metodologie ve čtyřech hlavních oblastech, kterými jsou dějiny hudby, výtvarného umění, divadla a filmu.

Základem studia jsou ve dvou semestrech vyučované kapitoly z dějin hudby, výtvarného umění, divadla a filmu. Dále se budete během studia věnovat dějinám estetiky a sociologie umění. Absolvováním těchto kurzů se vám otevře cesta k pochopení širších historických a metodologických souvislostí a mezioborových vztahů.

Studium vám pomůže k navázání kontaktů s lidmi podobných zájmů. Už na začátku úvodního semestru se pořádá soustředění pro všechny studující Ústavu hudební vědy. Ti mají širokou nabídku možností studia v zahraničí, zpravidla semestrálního s podporou programu Erasmus+. Při četných uměnovědných a muzikologických exkurzích je kladen důraz na přímé poznávání a sdílení zkušeností.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás historie?
 • Baví vás hudba, výtvarné umění, ale i divadlo a filmy?
 • Chcete mít znalost ve více oborech?
 • Navštěvujete rádi muzea a galerie nebo skvosty architektury?
 • Bavilo by vás podílet se na organizaci kulturních akcí?

 Pokud většina vašich odpovědí kladná, neváhejte a podejte si přihlášku do našeho programu.

„Ars una, species mille.“

„Umění mě baví, proto jsem si zvolila studium uměnověd. Dodnes to vnímám jako nejlepší výběr a neměnila bych. Překvapila mě zejména skvělá atmosféra na našem ústavu, která je zásluhou kvalitních a přívětivých pedagogů. Díky širokému záběru volitelných předmětů se můžu zdokonalovat právě v oblasti umění, která mě zajímá nejvíce. Brno mi nabízí nespočet příležitostí, kde můžu svoje znalosti uplatnit i prakticky, například prostřednictvím stáží.“

Dominika Vančová Dominika Vančová
studentka sdružených uměnovědných studií

Praxe

V průběhu studia absolvují studenti ve dvou blocích povinnou praxi v kulturní instituci v rozsahu dvou týdnů, což představuje celkově 80 hodin. Vyberete si z nabídky vyučujícího, případně dle vlastního výběru. Cílem je vás formou praktických stáží obeznámit se základními principy fungování kulturních institucí.

Díky dlouhodobé spolupráci s brněnskými muzei a galeriemi, s divadelními pracovišti, například Českou televizí, Českým rozhlasem, Filharmonií Brno, Moravskou zemskou knihovnou i dalšími organizacemi budete mít možnost se zapojit do příprav výstav a jiných kulturních aktivit. Znalosti můžete zužitkovat i v lektorské činnosti nebo dokumentaci v Domě umění města Brna, Moravském zemském muzeu a Moravské galerii v Brně.

Praxi můžete najít i v organizaci, propagaci a prezentaci koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akcí. V rámci této povinné praxe získáte zkušenosti v provozu brněnských i mimobrněnských kulturních institucí i cenné kontakty pro další studium a práci. 

Chcete vědět víc?

http://music.phil.muni.cz

Uplatnění absolventů

Po absolvování programu budete mít teoretické znalosti v řadě uměnovědných disciplín. Získané kompetence ve sféře kulturních studií umožňují uplatnění zejména v oblasti managementu kultury, reklamy a public relations. Díky širokému zaměření programu můžete najít pracovní příležitosti v mnoha oblastech kultury jako pracovníci kulturních redakcí různých médií, například v televizi, rozhlasu, novinách a časopisech nebo internetových médiích.

Uplatnění můžete najít i v uměleckých agenturách, muzejních institucích, galeriích nebo knihovnách. Můžete také pracovat v oblasti památkové péče, ve školství (i když absolvent nezískává pedagogickou aprobaci) nebo v administrativě projektů a grantů.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu písemného oborového testu.

Základní popis zkoušky:
Zkušební otázky se týkají čtyř okruhů – dějin hudby, výtvarného umění, divadla a filmu. Otázky se budou týkat periodizace kulturních epoch, stylů a směrů, jakož i základních pojmů a nejdůležitějších osobností. V testu bude dvacet otázek, přičemž proporce podle typu otázek bude stejná: čtyři (tj. 1/5) budou otevřené, na doplnění, a šestnáct (tj. 4/5) na výběr z možných odpovědí. Doba na vyplnění testu: max. 25 minut. Za každou odpověď lze získat 0-5 bodů (neudělují se záporné body). Úroveň znalostí dle níže uvedené Doporučené literatury.

Ukázka oborového testu

Přijetí bez přijímací zkoušky

Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
 1. předložení potvrzení o účasti v celostátním kole či krajském kole SOČ v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (status úspěšného řešitele)
 2. prospěchu ze čtyř profilových předmětů stanovených fakultou: český (slovenský) jazyk, dějepis/ dějiny výtvarné kultury, základy společenských věd/ občanská nauka a čtvrtého předmětu dle vlastního výběru uchazeče z následující nabídky: anglický jazyk, čínština, francouzský jazyk, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk.
O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
 1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
 2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete už získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
 • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 30
Za nesprávné odpovědi se body neodečítají.

Doporučená literatura

 • Bohuslav Vítek, Přehled dějin hudby, Pardubice 1994.
 • Marie Černá, Dějiny výtvarného umění, Praha 2002 (3. vyd.).
 • Jan Bernard, Co je divadlo, Praha 1983.
 • Kristin Thompson a David Bordwell, Dějiny filmu: přehled světové kinematografie, Praha 2011 (2. vyd.).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Sdružená uměnovědná studia jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sdružená uměnovědná studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Dagmar Koudelková

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info