Počítačová lingvistika

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Proč se stát počítačovým lingvistou? A co si pod tím vůbec představit? Jde především o pohled do dvou odlišných světů, které se navzájem potřebují více, než se zdá. Budete rozumět přirozeným i programovacím jazykům a zjistíte, že ani tak tradiční obor, jakým je lingvistika, se v dnešní době neobejde bez moderní techniky. Čeká vás studium v nevelké komunitě lidí, které spojuje stejný zápal pro věc a ochota ke vzájemné pomoci. Budete se věnovat:

 • jazykovědě (fonologii, morfologii, syntaxi, historické češtině i spisovnému jazyku a umění kultivovaného vyjadřování), 
 • specializovaným předmětům oboru (korpusové lingvistice, počítačové lexikografii, ale i matematice, statistice a algoritmizaci jazyka), 
 • informatice (základům programování, logice, umělé inteligenci, počítačovému zpracování řeči či strojovému zpracování textu).

Při exkurzích navštívíte akademická a komerční pracoviště, zúčastníte se přednášek předních odborníků z oboru. Začleníte se do týmové práce na projektech propojujících zájem o jazyk s informatikou. Průběžně se budete moci účastnit nejrůznějších stáží v prosperujících firmách. V rámci zahraničních studijních pobytů rozšíříte své jazykové znalosti a nahlédnete do počítačové lingvistiky v jiných zemích.

Po absolvování studia budete lingvistou schopným rozumět řeči počítačů, a ty budou na oplátku rozumět vám.

Program jako jediný v České republice nabízí proniknutí do tajů počítačové lingvistiky už v rámci bakalářského studia.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

 • Máte rádi češtinu a nebojíte se počítačů? Máte rádi počítače a nebojíte se češtiny? 
 • Chcete se věnovat poznávání jazyka, ale nenacházíte zalíbení ve studiu literatury? 
 • Láká vás skloubit humanitní a přírodovědné vzdělání a těžit ze všestrannosti a ojedinělosti této kombinace? 
 • Hledáte studium, při němž můžete nabyté znalosti okamžitě upotřebit v praxi – na brigádách, stážích či v projektech?

Odpověděli jste na většinu otázek kladně? Pak je tento program přesně pro vás.

„Mé počítače mi rozumějí.“

„Studium počítačové lingvistiky je životní styl. Cítím se být součástí sdílné a entuziastické komunity, ve které poznáváme své hranice a vzájemně se motivujeme k jejich posouvání. Obor vnímám jako progresivní, neexistuje v něm buď, anebo (konkrétně lingvistika, nebo IT). Tím odráží komplexní potřeby dnešního světa, což ostatně zejména naše generace vyhledává.“

Lucie Brychtová Lucie Brychtová
studentka počítačové lingvistiky

Praxe

Program nemá praxi jako povinnou součást výuky, o brněnských studentech počítačové lingvistiky však vědí přední firmy oboru a nabízejí jim již v průběhu bakalářského studia množství zajímavých brigád a stáží i účast na dlouhodobých nebo jednorázových projektech. Budete tak mít možnost získat cenné zkušenosti – ať už jako odborní poradci při tvorbě a úpravě textů, nebo jako dokumentátoři, anotátoři či analyzátoři jazykových dat v IT firmách.

Chcete vědět víc?

http://cestina.phil.muni.cz/

https://www.facebook.com/lingvistika/

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského programu Počítačová lingvistika mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském stupni tohoto nebo příbuzného programu. Jsou rovněž připraveni na vstup do praxe. Pokud inklinují více k lingvistice, nalézají uplatnění jako korektoři, copywriteři či editoři, jsou žádáni na pozice odborných pracovníků ve veřejnoprávních médiích a podobně. Mají-li blíže k informatice, pracují nejen v tuzemských, ale i v zahraničních IT firmách jako lokalizační inženýři, datoví analytici nebo vývojáři.

„Na počítačové lingvistice jsem se naučil, že mezi vyučujícími a studenty nemusí být propast, ale že si mohou vzájemně pomáhat. Navíc mohu získané znalosti o zpracování jazyka využívat ve své vlastní firmě, která se zabývá vývojem výukových aplikací.“

Richard Holaj Richard Holaj
absolvent, jednatel a spoluzakladatel EVE Technologies

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu písemného testu.

Základní popis zkoušky:
oborový test se skládá z otázek z českého jazyka, matematiky a angličtiny v rozsahu středoškolského učiva. Ukázku staršiho oborového testu najdete zde. U studentů, jejichž mateřským jazykem není čeština, se předpokládá znalost českého jazyka na úrovni C1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
 1. předložení úředně ověřeného potvrzení o účasti na olympiádě v českém jazyce či v matematice;
 2. prospěchu z předmětů stanovených fakultou: anglický jazyk, český (slovenský) jazyk, informatika, matematika;
 3. úspěšné účasti v krajském kole středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech:
  1. Matematika a statistika
  15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  18. Informatika.
  Za úspěšné se považují ti uchazeči, kteří se umístili na 1. až 3. místě. V odůvodněných případech a na základě posouzení obsahu práce lze na žádost uchazeče zohlednit i výše uvedené umístění v jiném z oborů SOČ. Žádost musí obsahovat předmětnou práci opatřenou potvrzením střední školy.
O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
 1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
 2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete už získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborovém testu: 100 bodů.
 • Hranice pro prospěch v oborovém testu: 50 bodů.
Za nesprávné odpovědi se body neodečítají.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Počítačová lingvistika jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Počítačová lingvistika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info