Etnologie

Mezi lidmi: tradice a inovace.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Etnologie. Etnografie. Národopis. Zdají se vám tyto pojmy povědomé, nevíte však, zda je mezi nimi rozdíl? Názvy se sice v průběhu let proměňovaly, stále se ale jedná o jeden a tentýž vědní obor.  Současná etnologie vyrůstá z rozvětvených historických kořenů národopisného a etnografického výzkumu předchozích desetiletí a století. Její nynější zaměření je ovšem značně široké. Po absolvování programu se lze věnovat tradiční lidové kultuře v jejích historických podobách. Můžete se zaměřit také na výzkumy současné společnosti, její každodennosti, projevy populární kultury, etnické procesy či problematiku identity. Studium etnologie vás navede k poznání a pochopení historických souvislostí a současných funkcí řady kulturních jevů, které nás obklopují.  Zároveň vám napomůže vidět za nimi člověka jako tvůrčí osobnost i nositele tradice.

Motto etnologů na Masarykově univerzitě zní: Mezi lidmi: tradice a inovace. Studium etnologie je proto v nemalé míře zaměřeno také na získání praktických dovedností pro dokumentační práci v terénu, kontakt s respondenty či využití důležitých informačních zdrojů v archivech nebo muzejních sbírkách. Vedle teoretického školení je zároveň kladen důraz na aktivní zapojení studentů do individuálních či kolektivních výzkumných a dalších prakticky zaměřených činností.

Je studium programu pro vás?

Pokud si i vy kladete s námi následující otázky, určitě naleznete mezi etnology své místo:

  • Zajímá vás, z čeho vzešla současná kultura projevující se v našem všedním i svátečním životě? Kde mají svátky, rituály či věci hmotné povahy, které nás obklopují, své kořeny a nakolik je dokázal a dokáže jedinec i společnost proměňovat?
  • Chcete poznávat životní příběhy a osudy lidí v minulosti a současnosti, jak se odrážejí ve vzpomínkách pamětníků i historických materiálech?
  • Láká vás odkrývat principy, na nichž se formovaly a formují národy a etnika v Evropě i mimo ni? 
  • Přemýšlíte o tom, co je a co není folklor a jak lze jeho jednotlivé projevy objektivně zkoumat?

Praxe

Během bakalářského studia absolvujete kolektivní a individuální terénní výzkumy, které slouží k získání základních zkušeností pro práci v terénu. Osvojíte si praktické dovednosti, které vám umožní rozvíjet kontakt s respondenty, dokumentovat projevy současné kultury (svátky a slavnosti, rukodělné aktivity a každodenní život, folklorismus aj.) i historické doklady (v podobě kulturní krajiny, staveb, trojrozměrných předmětů apod.). Muzejní praxe tradičně studenty obohacuje o základní informace z etnografického muzejnictví, práci se sbírkami a specifiky muzejní činnosti. Praktická rovina je ovšem zahrnuta i do výuky vybraných povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů (zvláště seminárního charakteru).

Chcete vědět víc?

https://www.phil.muni.cz/

http://etnologie.phil.muni.cz/

https://www.facebook.com/Centrum-pro-etnologick%C3%BD-v%C3%BDzkum-124971417602822/

Uplatnění absolventů

Studium etnologie vás vybaví teoretickými a praktickými znalostmi, které umožňují uplatnění v institucích odborného charakteru, jako jsou vědecké organizace, muzea, památková péče atd., ale i kulturního a osvětového zaměření. Uplatnit se ovšem můžete také ve státní správě a samosprávě a v nevládních neziskových organizacích. Získané znalosti reálií a rozvíjené schopnosti popsat a vyhodnotit kulturní jevy a procesy, které jsou u posluchačů během studia cíleně rozvíjeny, budují potenciál uplatnění absolventů také např. v kreativním průmyslu a cestovním ruchu.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 27. 7. – 27. 8. 2020)

Uchazeč v rámci přijímacího řízení absolvuje oborový test. Propozice pro případ oborového testu: Oborový test má pouze písemnou část. Oborový test bude ověřovat míru všeobecných znalostí z kulturní historie a fyzického zeměpisu v rozsahu středoškolského učiva. Vědomosti z oboru etnologie budou prověřeny v rozsahu doporučené literatury: Jančář, J. (red.): Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská 10. Brno – Strážnice: Muzejní a vlastivědná společnost – Ústav lidové kultury, 2000. Soukup, V.: Antropologie. Teorie člověka a kultury. Praha: Portál, 2011. Tylner, L. a kolektiv: Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Lidová kultura. Praha 2014. Doplňující literatura k fakultativnímu studiu: Jeřábek, R. – Brouček, S. (red.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv. 1, 2, 3. Praha: Mladá fronta 2007. Malina, J. a kolektiv: Antropologický slovník. On-line dostupné na: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/antropol/web/index.html Tematické okruhy testu: a. Orientace v základních oblastech evropské i světové kulturní historie. b. Fyzický zeměpis (světový). c. Formování a kulturní vývoj evropských národů (základní členění evropských etnik, historické země a jejich lokalizace, státoprávní vývoj, kulturní vazby). d. Dějiny české etnologie/národopisu (významní představitelé, základní díla, oborové časopisy, instituce). e. Reálie české lidové kultury (hmotná, sociální a duchovní kultura českého etnika, etnografická rajonizace a diferenciace českých zemí).

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. et Mgr. Eva Chovancová

Konzultant programu

e‑mail: