Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Popis oboru

Specializované bakalářské studium vychází vstříc rostoucím požadavkům hospodářské praxe, která volá po praktičtěji připravených absolventech a po užším propojení škol s potřebami veřejné správy i soukromého sektoru. Obor je koncipován jako výhradně jednooborové specializované bakalářské studium, poskytující zájemcům relativně ucelené filologické vzdělání v daném oboru, doplněné o základní poznatky a dovednosti z oborů, které absolventům umožní lepší uplatnění v hospodářské praxi. Předpokládá se, že absolventi bakalářského studia se budou uplatňovat především v náročnějších administrativních funkcích, ve kterých se kladou vyšší nároky na celkový všeobecný přehled, společenské chování a znalosti cizích jazyků. Profilace studia počítá s tím, že absolventi studia budou schopni samostatného plnění řady běžných úkolů, vedení obchodního jednání po telefonu, písemně i osobně v cizím jazyce, že zvládnou jednání s cizinci a jednodušší úkony spojené s tlumočením a překládáním. Na rozdíl od tradičního filologického studia univerzitního typu je zde kladen větší důraz na praktické zvládnutí jazyka a na získání základních dovedností překladatelských a tlumočnických. Teoretické disciplíny jsou koncipovány jako propedeutické a elementární kurzy. Vedle filologických disciplín posluchači získají základní poznatky z oblasti ekonomiky, práva a sociální psychologie a také základní dovednosti v užívání výpočetní techniky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • kvalifikovaně zastávat pozici obchodního asistenta při jednání s ruskou klientelou;
  • vést v ruštině obchodní jednání po telefonu, písemně nebo ústně;
  • připravit program jednání v ruštině;
  • vést obchodní korespondenci v ruštině;
  • překládat obchodní, úřední a právní dokumenty;
  • tlumočit při obchodních jednáních i běžné komunikaci s ruskými klienty;
  • připravit propagační materiály v ruštině;
  • poskytnout po přípravě požadované informace v ruštině.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Předpokládá se, že absolventi bakalářského studia se budou uplatňovat především v náročnějších administrativních funkcích, ve kterých se kladou vyšší nároky na celkový všeobecný přehled, společenské chování a znalosti cizích jazyků. Profil absolventa oboru umožní najít uplatnění zejména při práci v ekonomických útvarech obchodních i výrobních společností vyžadujících znalost a schopnost praktické aplikace ekonomie, výpočetní techniky a cizích jazyků. Absolventi oboru se dále uplatní v institucích státní a veřejné správy, v kulturních organizacích a v organizacích cestovního ruchu.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP) a oborový test.

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Oborový test: Písemný test ze základních znalostí ruské slovní zásoby, mluvnice a řečové komunikace odpovídající jazykové úrovni B1 a test z oblasti ruských reálií (dějiny, zeměpis, literatura a kultura) v rozsahu SŠ znalostí.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže v cizích jazycích (ruština)a přijímací zkoušku lze prominout i uchazečům, kteří u státní či profilové (školní) maturitní zkoušky získali hodnocení výborně - bližší informace viz odkaz Informace a podmínky přijímacího řízení na http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/bakalarske/index_html

Kritéria hodnocení

  • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 %.
  • Uchazeči, kteří úspěšně vykonají oborový test, budou seřazeni do konečného pořadí podle výsledků TSP.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu:

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6463;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=642502

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info