Teorie a dějiny divadla

Popis oboru

Studium oboru Teorie a dějiny divadla, odborně řečeno teatrologie, vede k porozumění divadelnímu umění ve všech jeho podobách, žánrech, stylech a funkcích, ve kterých se vyskytoval v dějinách kultury od antiky přes středověk, renesanci, klasicismus a v průběhu celého 20. století až po současnost. Poznání minulosti je při studiu divadla nezbytné nejen samo o sobě, ale také pro pochopení současné divadelní, taneční, pohybové a hudebně-divadelní platformy.

Ve středu zájmu oboru je divadelní inscenace a její zkoumání jak z estetického hlediska, tak z hlediska její funkce ve společensko-politickém diskurzu, kterého je součástí. Divadlo jako neodmyslitelná součást každé společnosti v historii i dnes vyžaduje a zároveň nabízí porozumění uměleckému dílu nejen z estetického hlediska, ale skrze něj i skutečnostem společenským, politickým i psychologickým, o nichž divadelní dílo nutně vypovídá.

Cílem bakalářského studia je seznámit posluchače s dějinami českého i světového dramatu, české i světové inscenační praxe a s teoriemi popisujícími typické rysy a zákonitosti divadelních žánrů a možné způsoby, jak divadlo zkoumat. V bakalářském studiu je kladen důraz také na vedení studentů k poznání, že divadelní tvar jako umělecká forma v prvé řadě poskytuje nikoliv pobavení, ale výpověď o člověku a společnosti v rozmanitých kontextech. Tím se divadelní inscenace stává důležitým zaujatým komentářem reality, a přispívá tak k poznání žitých skutečností jinou, estetickou, formou.

Studium oboru je určeno těm potenciálním posluchačům, kteří mají zájem o poznávání historie a společenských principů skrze divadelní umění, o jeho estetický rozměr, o prohlubování analytických schopností a formulování vlastního názoru prostřednictvím psaní a diskuze s pedagogy i ostatními studenty. Od studentů se očekává zájem o současné divadelní dění, snaha o kritický pohled na divadelní inscenaci a soustavné prohlubování vyjadřovacích schopností slovem i písmem.

Badatelské a pedagogické zaměření Katedry divadelních studií spočívá ve studiu české i světové divadelní historie, zkoumání teatrality nedivadelních událostí ve všech sférách lidského života a společnosti, současné dramatiky a inscenační praxe, v překládání dramatických textů a divadelní kritice.

Studentům se doporučuje zkombinovat obor Teorie a dějiny divadla s jakýmkoliv jiným humanitním oborem (např. s bohemistikou nebo cizím jazykem, jiným uměnovědným oborem či filosofií) do dvouoborového studia. Získá tak více možností a prostředků pro vlastní výzkum v rámci bakalářské diplomové práce, a zvýší tak pravděpodobnost svého uplatnění v budoucím profesním životě.

Všichni studenti mají možnost spolupracovat s internetovou kritickou platformou KriTh – Kritické theatrum, která umožňuje publikovat vlastní recenze a vyzkoušet si pozici kulturního redaktora/ky.

Studentům je k dispozici oborově zaměřená katederní knihovna a videotéka záznamů divadelních představení a dokumentů o divadle. Vhledem k tomu, že se od studentů vyžaduje přehled v aktuálním dění nejen v brněnských divadlech, poskytuje katedra průkaz studenta Katedry divadelních studií, jehož prostřednictvím lze získat vstupenky na brněnská divadelní představení za symbolickou cenu od 0,- do 50,-.

Úspěšný absolvent je schopen

  • uvažovat o problémech spjatých s divadlem v nejširším slova smyslu v komplexnějších souvislostech (politických, společenských, estetických);
  • orientovat se v českých a světových dějinách dramatu a divadla i v teoretických a metodologických přístupech k němu;
  • orientovat se v současném divadelním dění;
  • analyzovat jevištní tvar jako společensko-politický fenomén z hlediska všech jeho složek, výpovědi, formy a žánru ad.;
  • vyhledávat relevantní informace a provést kvalitní rešerši k danému divadelnímu období či dílu;
  • využít osvojených metodologických postupů k sepsání závěrečné bakalářské práce

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského stupně získá během studia nejen patřičné oborové znalosti, ale osvojí si i řadu dalších obecnějších praktických dovedností, které lze využít jak v jakémkoliv jiném humanitním oboru, tak i v občanském a osobním životě. Patří mezi ně mimo jiné schopnost práce s textem a jeho kritické zhodnocení, základy psaní v odborném a publicistickém stylu, kulturně-historický přehled, orientace v současných společensko-politických tématech, schopnost hlubokého a komplexního uvažování o problémech. Pokud má absolvent zájem o uplatnění v oboru, výrazně se mu doporučuje pokračovat v navazujícím magisterském a poté případně i v doktorském studiu. Úspěšný absolvent oboru divadelní vědy má širokou škálu možného uplatnění v divadelní i obecně kulturní publicistice, jako editor v nejrůznějších typech nakladatelství, dále v divadelní produkci, v archivech a muzeích, na PR pozicích kulturních institucí, v organizaci divadelních festivalů, propagaci současného divadla a v neposlední řadě v akademické sféře.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Teorie a dějiny divadla


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sociálních studií
Mediální studia a žurnalistika
Přihlásit se na kombinaci

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP) a oborový test.

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Oborový test: Obecný přehled o dějinách divadla a evropské kultuře na úrovni absolventa střední školy. Orientace v současné kultuře.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení
1255

  • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.
  • Uchazeči, kteří úspěšně vykonají oborový test, budou seřazeni do konečného pořadí podle výsledků TSP.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/kds/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info