Teorie a dějiny divadla

Popis oboru

Studium oboru Teorie a dějiny divadla, odborně řečeno teatrologie, vede k porozumění divadelnímu umění ve všech jeho podobách, žánrech, stylech a funkcích, ve kterých se vyskytoval v dějinách kultury od antiky přes středověk, renesanci, klasicismus a v průběhu celého 20. století až po současnost. Poznání minulosti je při studiu divadla nezbytné nejen samo o sobě, ale také pro pochopení současné divadelní, taneční, pohybové a hudebně-divadelní platformy.

Ve středu zájmu oboru je divadelní inscenace a její zkoumání jak z estetického hlediska, tak z hlediska její funkce ve společensko-politickém diskurzu, kterého je součástí. Divadlo jako neodmyslitelná součást každé společnosti v historii i dnes vyžaduje a zároveň nabízí porozumění uměleckému dílu nejen z estetického hlediska, ale skrze něj i skutečnostem společenským, politickým i psychologickým, o nichž divadelní dílo nutně vypovídá.

Cílem bakalářského studia je seznámit posluchače s dějinami českého i světového dramatu, české i světové inscenační praxe a s teoriemi popisujícími typické rysy a zákonitosti divadelních žánrů a možné způsoby, jak divadlo zkoumat. V bakalářském studiu je kladen důraz také na vedení studentů k poznání, že divadelní tvar jako umělecká forma v prvé řadě poskytuje nikoliv pobavení, ale výpověď o člověku a společnosti v rozmanitých kontextech. Tím se divadelní inscenace stává důležitým zaujatým komentářem reality, a přispívá tak k poznání žitých skutečností jinou, estetickou, formou.

Studium oboru je určeno těm potenciálním posluchačům, kteří mají zájem o poznávání historie a společenských principů skrze divadelní umění, o jeho estetický rozměr, o prohlubování analytických schopností a formulování vlastního názoru prostřednictvím psaní a diskuze s pedagogy i ostatními studenty. Od studentů se očekává zájem o současné divadelní dění, snaha o kritický pohled na divadelní inscenaci a soustavné prohlubování vyjadřovacích schopností slovem i písmem.

Badatelské a pedagogické zaměření Katedry divadelních studií spočívá ve studiu české i světové divadelní historie, zkoumání teatrality nedivadelních událostí ve všech sférách lidského života a společnosti, současné dramatiky a inscenační praxe, v překládání dramatických textů a divadelní kritice.

Studentům se doporučuje zkombinovat obor Teorie a dějiny divadla s jakýmkoliv jiným humanitním oborem (např. s bohemistikou nebo cizím jazykem, jiným uměnovědným oborem či filosofií) do dvouoborového studia. Získá tak více možností a prostředků pro vlastní výzkum v rámci bakalářské diplomové práce, a zvýší tak pravděpodobnost svého uplatnění v budoucím profesním životě.

Všichni studenti mají možnost spolupracovat s internetovou kritickou platformou KriTh – Kritické theatrum, která umožňuje publikovat vlastní recenze a vyzkoušet si pozici kulturního redaktora/ky.

Studentům je k dispozici oborově zaměřená katederní knihovna a videotéka záznamů divadelních představení a dokumentů o divadle. Vhledem k tomu, že se od studentů vyžaduje přehled v aktuálním dění nejen v brněnských divadlech, poskytuje katedra průkaz studenta Katedry divadelních studií, jehož prostřednictvím lze získat vstupenky na brněnská divadelní představení za symbolickou cenu od 0,- do 50,-.

Úspěšný absolvent je schopen

  • uvažovat o problémech spjatých s divadlem v nejširším slova smyslu v komplexnějších souvislostech (politických, společenských, estetických);
  • orientovat se v českých a světových dějinách dramatu a divadla i v teoretických a metodologických přístupech k němu;
  • orientovat se v současném divadelním dění;
  • analyzovat jevištní tvar jako společensko-politický fenomén z hlediska všech jeho složek, výpovědi, formy a žánru ad.;
  • vyhledávat relevantní informace a provést kvalitní rešerši k danému divadelnímu období či dílu;
  • využít osvojených metodologických postupů k sepsání závěrečné bakalářské práce

„Divadelní vědu studuji v kombinaci s překladatelstvím němčiny. Nejvíce mě na tom baví, jak se obory navzájem doplňují a rozšiřují mé obzory. Divadlo mě naučilo improvizovat a přistupovat ke světu kreativním způsobem, zatímco znalost němčiny mě dovedla k důležitým zdrojům inspirace. Bez jednoho či druhého by to bylo vždy jen napůl.“

Barbora Kašparová Barbora Kašparová
studentka oborů Teorie a dějiny divadla a Překladatelství německého jazyka

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského stupně získá během studia nejen patřičné oborové znalosti, ale osvojí si i řadu dalších obecnějších praktických dovedností, které lze využít jak v jakémkoliv jiném humanitním oboru, tak i v občanském a osobním životě. Patří mezi ně mimo jiné schopnost práce s textem a jeho kritické zhodnocení, základy psaní v odborném a publicistickém stylu, kulturně-historický přehled, orientace v současných společensko-politických tématech, schopnost hlubokého a komplexního uvažování o problémech. Pokud má absolvent zájem o uplatnění v oboru, výrazně se mu doporučuje pokračovat v navazujícím magisterském a poté případně i v doktorském studiu. Úspěšný absolvent oboru divadelní vědy má širokou škálu možného uplatnění v divadelní i obecně kulturní publicistice, jako editor v nejrůznějších typech nakladatelství, dále v divadelní produkci, v archivech a muzeích, na PR pozicích kulturních institucí, v organizaci divadelních festivalů, propagaci současného divadla a v neposlední řadě v akademické sféře.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Hana Hložková

„Studium divadelní vědy mi přineslo do života mnoho šťastných setkání s lidmi, kteří jsou v mém profesním životě dodnes nepostradatelní jako spolupracovníci – ať už to bylo ve Slováckém divadle, anebo nyní v Českém rozhlase. Nemluvím jen o pedagozích, ale také o spolužácích, s nimiž jsem mohla sdílet posedlost tímto výlučným oborem. Právě díky úzkému kolektivu lidí, které spojoval zájem o divadlo – ať už šlo o četbu odborné literatury, divadelních textů, praktika v divadlech, nebo bádání v archivech – pro mě bylo jednodušší rozvíjet kritické myšlení nejen o něm, ale i v širších společenských souvislostech. Se znalostmi, ale bez této schopnosti bych ve své dramaturgické praxi těžko obstála.“

Hana Hložková
dramaturgyně, absolventka oboru Teorie a dějiny divadla

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Teorie a dějiny divadla


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sociálních studií
Mediální studia a žurnalistika

Přijímací zkouška

Oborový test: Obecný přehled o dějinách divadla a evropské kultuře na úrovni absolventa střední školy. Orientace v současné kultuře. Termín přijímací zkoušky: 6. září 2018, 10:00, posluchárna G01 FF MU. Gorkého 7, Brno.

Kritéria hodnocení
1340

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů (max. 100).

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/kds/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info